Artikel Gemeenteraad

De Neerijnense gemeenteraad heeft 15 raadsleden. De raad vergadert iedere zes weken behalve in juli en augustus. De vergadering is op donderdag en begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsvergadering is openbaar. De agenda van de raadsvergadering wordt gepubliceerd in de informatierubriek in Nieuwsblad Geldermalsen en op de website van het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS). De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis.
Iedereen die belangstelling heeft voor een of meer punten die op de agenda staan, is welkom op de publieke tribune. Aan het begin van de vergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht.

Regels spreekrecht raadsvergadering:
Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dit vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering te melden aan de griffier, de heer K.G. Steenbergen, tel: (0418) - 65 65 20 of via griffie@neerijnen.nl).
Na opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen, alleen als de inspreker ook heeft ingesproken bij de voorbereidende commissievergadering. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. Na het spreekrecht kunnen er vragen worden gesteld door de raadsleden. De voorzitter of een lid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.

Het woord kan niet gevoerd worden:

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • indien een klacht ex artikel 9:1 van de algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.