Artikel Omgevingstaken

Op het gebied van omgevingstaken voert gemeente Neerijnen diverse taken voor bouwen, milieu en ruimtelijke ordening uit. Zo worden omgevingsvergunningen aan burgers en bedrijven verleend en wordt er gecontroleerd op de naleving van deze regels. Omgevingsdienst Rivierenland voert namens gemeente Neerijnen de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving hier voor uit. In het jaarprogramma omgevingstaken 2016 wordt beschreven welke taken jaarlijks worden uitgevoerd. De evaluatie van deze taken wordt in het jaarverslag 2015 omgevingstaken beschreven.
Voor meer informatie over Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) kijk op de website van odrivierenland.