Artikel Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 Vernummering gebouwen Neerijnen

Aanleiding
De wet Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) stelt dat gebouwen die als verblijfsobject aangerekend kunnen worden van een gebouwnummer moeten worden voorzien. Al deze genummerde gebouwen dienen geregistreerd te worden in een digitale basisadministratie. In Neerijnen zijn de gebouwen in 2010 opgenomen in de BAG. De BAG-inspectie controleert regelmatig of de gemeente haar BAG-taken naar behoren uitvoert.

Adressen zijn samengesteld uit een woonplaats, een straatnaam, een gebouwnummer (huisnummer) en een postcode. Het adres is in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd doordat de rijksoverheid daar meer uniformiteit in wilde brengen. Zo is in de 50er jaren van de vorige eeuw de wijknummering, die gebaseerd was op de kadastrale aanduiding, gewijzigd in een straatgebonden nummering. In 1978 heeft de postdienst daar een postcode aan toegevoegd. Deze postcode is inmiddels een officieel en verplicht onderdeel van het adres geworden.

Gebruik BAG
De gegevens uit onze BAG zijn de enige adresgegevens die in Nederland gebruikt mogen worden. Afnemers zoals de nutsbedrijven en de belastingdienst moeten van onze BAG gebruik maken voor hun adressenbestand.

Verwacht wordt dat in de toekomst alle gebouwen die betreden kunnen worden en zelfstandige verblijfsruimtes zijn een uniek nummer moeten krijgen. Hiervoor zullen dan nog meer extra nummers beschikbaar moeten zijn. Genummerde gebouwen dienen, ook na toevoeging van nieuwe nummers, logisch en vindbaar te zijn.

De BAG is voor eenieder te raadplegen via de website: https://bagviewer.kadaster.nl/

Problematiek
De gebouwnummering is op de meeste plaatsen nog gebaseerd is op een ruim 60 jaar geleden ingevoerde methode. Doordat er gebouwen bijgekomen zijn is er op veel plaatsen een onlogische nummering ontstaan.

Naar de situatie in Neerijnen is een onderzoek gedaan dat vastgelegd is in de Nota Gebouwnummering Neerijnen. Om een verantwoorde nummering te kunnen hanteren moet de nummering in ca. 45 straten in de gemeente Neerijnen worden herzien. Voor nog eens ca. 80 straten zal een nader onderzoek uitgevoerd moeten worden om te bezien of deze gedeeltelijk vernummerd moet worden.

Noodzakelijke maatregelen
Voor het toekennen van een verantwoorde gebouwnummering is het noodzakelijk dat er in de gehele gemeente een uniforme systematiek toegepast wordt. Deze systematiek dient een logische en bruikbare nummering op te leveren binnen het kader van de wet.

Door de op veel plaatsen aanwezige onlogische nummering komt het regelmatig voor dat hulpdiensten niet in één keer op het juiste adres kunnen vinden. Om dit te verbeteren valt er aan een goede vernummering niet te ontkomen.

Een logische opvolgende nummering zal uiteindelijk leiden tot een situatie waarbij gebouwen exact te benaderen zijn via een goed en up-to-date navigatiesysteem. Om deze reden is er voor gekozen om toe te werken naar een toekomstgerichte oplossing voor alle straten waar dit nu of op korte termijn noodzakelijk is.

Het hoofduitgangspunt van de voor Neerijnen vastgestelde regels is om een ordelijke adressering te verkrijgen die ook na het toevoegen van nieuwe gebouwen een logisch verloop blijft houden maar bovenal de meest vindbare situatie voor nu en in de toekomst creëert.

De regels zijn samengevat als volgt:

  • Gebouwen worden zo mogelijk vanuit de dorpskern opvolgend genummerd,

  • Aan de linkerzijde komen de oneven nummers en aan de rechterzijde de even nummers,

  • Hogere nummers komen na lagere nummers ook bij even en oneven nummers,

  • Bij grote ruimte tussen gebouwen worden nummers vrij gehouden alsmede indien dit nodig is om de even en oneven nummers te laten opvolgen,

  • Indien er meer verblijfsruimtes van één complex een gebouwnummer moeten krijgen of indien gebouwen behoren tot een bepaalde groep (bijvoorbeeld een zorgwoning) kan het huisnummer een gecodeerde toevoeging krijgen,

  • Het gebruik van huisletters (bijv. 10a, 10b) wordt zoveel mogelijk vermeden,

  • Nieuw uit te geven nummers dienen te voldoen aan de deze regels,

  • Bij afwijkende situaties wordt gekozen voor een oplossing die het meest recht doet aan deze uitgangspunten.

Niet alleen bij uitbreiding is het noodzakelijk om een nieuwe nummers toe te kennen. Op grond van de BAG vervalt een gebouwnummer indien een gebouw gesloopt wordt. Een bestaand gebouwnummer kan alleen hergebruikt worden indien dit past binnen de uitgangspunten van het beleid. Indien dit daarmee in strijd is zal er zo nodig een vernummering moeten plaatsvinden.

Uitvoering
In 2013 is de Nota Gebouwnummering Neerijnen vastgesteld. In 2013 en 2014 worden de nadere onderzoeken uitgevoerd en zal een gebouwnummerplan opgesteld worden. Daarna zal de doorvoering in de BAG, de GBA en Decos nader uitgewerkt worden.

Begin 2015 zal een besluit genomen kunnen worden over de doorvoering van het gebouwnummerplan. Na de besluitvorming worden de belanghebbenden definitief geïnformeerd. Na deze bekendmaking zal de vernummering na 24 maanden van kracht worden. Indien er door een ontwikkeling eerder een vernummering moet plaatsvinden zal dit tijdig uitgewerkt worden. Eventuele kosten komen dan voor rekening van diegene waardoor deze vernummering noodzakelijk is.

Informeren belanghebbenden
Om te voorkomen dat burgers of bedrijven onnodige kosten maken zullen wij deze ontwikkeling binnenkort bekendmaken door middel van een publicatie in de informatierubriek. Hierin zal het advies afgeven worden om een adres zo min mogelijk op te nemen in drukwerk e.d. dat voor een langere termijn gebruikt kan worden.

Er zijn geen middelen beschikbaar voor het toekennen van een schadeloosstelling bij het doorvoeren van een wijziging van een gebouwnummer. Om de kosten als gevolg van vernummering zoveel mogelijk te voorkomen wordt ruim van te voren bekend gemaakt zodat de wijziging zonder veel kosten doorgevoerd en bekend gemaakt kan worden. De eventuele kosten die daarna toch nog ontstaan komen voor rekening van de eigenaar en/of de gebruiker van het gebouw.

Nadat de de noodzakelijke maatregelen voor de gehele gemeente, op een uniforme wijze verwerkt zijn in het gebouwnummerplan en er een besluit genomen is over het doorvoeren van deze maatregelen zullen de gevolgen openbaar gemaakt worden.

Afdeling Dienstverlening en Beleid