Artikel Bodembeleid

Op 20 september 2012 heeft de gemeenteraad van Neerijnen de Nota bodembeheer Regio Rivierenland, Bodemkwaliteitskaart Regio Rivierenland en bodemfunctieklassenkaart (inclusief toelichting) vastgesteld. Deze nota geeft aan hoe en onder welke voorwaarden grond en baggerspecie binnen de gemeente Neerijnen mag worden toegepast. Vanwege lokale omstandigheden heeft gemeente Neerijnen er voor gekozen om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Dit beleid maakt meer hergebruik van grond en baggerspecie mogelijk tegen lagere kosten, zonder afbraak te doen aan gezondheid en milieu. Door samen te werken met andere gemeenten binnen Regio Rivierenland is uniform bodembeleid ontstaan. Dit stimuleert en vereenvoudigt het grondverzet met en tussen die gemeenten.

In de handreiking grondverzet kunt u de uitgangspunten van het bodembeleid nalezen. Tevens wordt uitgelegd hoe u met deze regels dient om te gaan. Er is ook een interactieve bodemkwaliteitskaart beschikbaar. Via deze site kunt u toetsen of grondverzet binnen regio Rivierenland mogelijk is. Ook zijn alle kwaliteitskaarten en functiekaarten te bekijken. U vindt deze gegevens op http://46.51.174.69/sites/rivierenland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling en Toezicht.