Artikel Omgevingsvergunning (ook wel Wabo)

Bouwen in Neerijnen

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kortweg Wabo worden circa 25 bestaande vergunningstelsels vervangen door één omgevingsvergunning. Voor burgers en bedrijven wordt het mogelijk om via één overzichtelijke procedure en bij één bevoegd gezag (in de meeste gevallen de gemeente) toestemming te vragen voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De vergunning kan in een aanvraag (integraal) worden aangevraagd en na behandeling van de aanvraag zal er één besluit volgen.

Iedereen verandert wel eens iets aan zijn of haar woning. Dit kan het bouwen van een aanbouw zijn, het plaatsen van een dakkapel of het verbouwen van een badkamer. Met de komst van de Wabo per 1 oktober 2010 veranderde er ook het een en ander op het gebied van vergunningen. Niet altijd is er dan nog een vergunning nodig. Het vergunningsvrij bouwen of verbouwen zijn verruimd. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan wel enkele voorwaarden gesteld. Pas als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, mag u zonder omgevingsvergunning verbouwen.

Hier vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning:

Hebt u vragen over omgevingsvergunningen, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) telefoonnummer (0344) 579 314 of kijk op www.odrivierenland.nl.