Artikel Regionaal beleidskader vergunningverlening, toezicht en handhaving

Regionaal beleidskader vergunningverlening, toezicht en handhaving
Op 29 maart 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het regionaal beleidskader vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgesteld.
De gemeente Neerijnen gaat na of burgers, bedrijven, instanties en partijen die namens hen optreden (architect, constructeur, aannemer) zich houden aan landelijke, provinciale en lokale wet- en regelgeving.
Deze taken worden voor gemeente Neerijnen, de provincie en (de meeste) andere gemeenten in regio Rivierenland uitgevoerd door Omgevingsdienst Rivierenland. Met het vaststellen van het regionaal beleidskader Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is er sprake van uniforme uitvoering van deze taken binnen regio Rivierenland. In de brochure vindt u een toelichting op dit plan. In het regionaal beleidskader wordt dit uitgebreider toegelicht.