Artikel Archeologisch- / historisch onderzoek

In 1992 ondertekende Nederland het ‘Verdrag van Malta’ van de Raad voor Europa. In het verdrag is de omgang met het Europees archeologisch erfgoed geregeld. Met de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg is de Monumentenwet 1988 ook gewijzigd, waarmee de zorg voor de archeologie een wettelijke taak geworden is.

Arch1

Op grond van de monumentenwet 1988 dient voor iedere bodemingreep, boven de 100 m2 een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. De wet maakt het mogelijk om deze grenzen, wetenschappelijk onderbouwd, aan te passen. Dit kan veel onnodig en kostbaar onderzoek voorkomen. De gemeenteraad heeft voor Neerijnen op 25 september 2008 de Archeologische waarden- en beleidskaart voor het grondgebied van Neerijnen vastgesteld.

Met dit nieuwe beleid wordt de onderzoeksplicht alleen daar van toepassing waar deze archeologische waarden ook te verwachten zijn. Het archeologiebeleid zal opgenomen worden in de nieuw vast te stellen bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen. In het nieuwe bestemmingsplan voor Waardenburg zal als eerste dit nieuwe beleid opgenomen worden. 

De gebieden zijn op te delen in vijf categorieën.

Wit

:

Geen verwachting. In deze gebieden is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Groen

:

Lage verwachting. Onderzoek nodig bij een bodemingreep van 10.000 m2 of meer.

Geel

:

Gematigde verwachting. Onderzoek nodig bij een bodemingreep van 5.000 m2 of meer.

Oranje

:

Hoge verwachting. Onderzoek nodig bij een bodemingreep van 250 m2 of meer.

Rood

:

Archeologische waarde / historische dorpskern. Onderzoek nodig bij een bodemingreep van 100 m2 of meer.

Onder de bodemingreep worden gerekend alle handelingen in de grond dieper dan 50 centimeter onder het maaiveld in de vorm van bouwputten, leidingsleuven, sloten, vijvers, wegaanleg en dergelijke. Kortom, iedere verstoring van de bodem.

Arch2

Het archeologisch onderzoek moet aantonen of er archeologisch waarden aanwezig zijn en of deze beschermd dan wel onderzocht moet worden. Dit onderzoek kan grofweg in vier stappen onderverdeeld worden.

  • Bureauonderzoek,

  • Inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringen,

  • Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven,

  • Conserveren of opgraven.

Indien andere cultuurhistorische waarden in het geding zijn kan het noodzakelijk dat er onderzoek noodzakelijk is voordat er een besluit genomen kan worden over een aanvraag of verzoek.