Artikel Monumentencommissie

Historische bouwwerken of landschappelijke elementen komen soms in aanmerking om beschermd te worden. Dit kan op grond van de Monumentenwet, de zogenaamde rijksmonumenten, of op grond van de gemeentelijke Erfgoedverordening, de zogenaamde gemeentelijke monumenten. Over deze zaken vraagt het college van burgemeester en wethouders advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. In deze commissie hebben leden zitting die kennis hebben van bouwhistorie, geschiedenis, historische geografie of het landschap.

Indien een eigenaar van een monument een wijziging aan wil brengen aan zijn of haar monument dan moet daarvoor altijd een omgevingsvergunning
aangevraagd worden. De grond van deze vergunningplicht berust in de Monumentenwet, de Erfgoedverordening en de Woningwet . De omgevingsvergunning kan aangevraagd worden via www.omgevingsloket.nl. Een vergunningaanvraag en de adviesaanvraag bij de monumentencommissie wordt behandeld door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Doelstelling van het beschermen van monumenten is deze bouwwerken zo gaaf mogelijk voor het nageslacht te bewaren. Over de vraag of een wijziging van een monument aanvaardbaar is vanuit de monumentenzorg wordt altijd advies gevraagd aan de monumentencommissie. Voor het wijzigen van een rijksmonument wordt ook advies gevraagd aan minister, die vertegenwoordigd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.