Artikel Flora en fauna in de gemeente Neerijnen

Om de in het wild voorkomende planten- en diersoorten te beschermen is in Nederland op 1april 2002 de Flora- & faunawet in werking getreden. Deze wet bevat bepalingen over de wijze waarop met planten en dieren en hun leefomgeving moet worden omgegaan en legt aan iedereen zorgplicht op. De wet kent drie belangrijke elementen: een lijst van beschermde soorten, het verbod op het doden, verstoren of beschadigen van beschermde soorten en de verplichting om voldoende zorg in acht te nemen.

Om de zorg voor flora en fauna goed te verankeren heeft de gemeente Neerijnen begin 2013 een Integrale Leidraad flora en fauna met de bijlage opgesteld. Bij ruimtelijke ingrepen door de gemeente dienst zelf en werken die worden uitbesteed, wordt volgens de opgenomen gedrachtscodes rekening gehouden met de flora en fauna. De Integrale leidraad en met name het Logboek met bijbehorende Natuurwaardenkaart Neerijnen Oost en Natuurwaardenkaart Neerijnen West is ook beschikbaar als informatiebron voor iedereen.