Artikel WION

WioN

De Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse Netten ( ook wel de Grondroerdersregeling genoemd, hierna afgekort tot WION) is op 1 juli 2008 in werking getreden.

Deze wet geeft een wettelijke invulling aan de huidige KLIC-procedure.

Het doel van deze wet is om het aantal graafincidenten waarbij kabels en leidingen in de ondergrond beschadigd raken te reduceren. Momenteel vinden in Nederland 200.000 grondroeringen per jaar plaats, die in naar schatting 40.000 gevallen tot schade leiden. Het belang van betrouwbare netwerken is groot. Het disfunctioneren van ondergrondse netten leidt tot overlast en economische schade.

De WION houdt op hoofdlijnen in dat netbeheerders van kabels en leidingen hun kabels en leidingen, volledig en met een nauwkeurigheid van 1m in beeld moeten hebben en digitaal ter beschikking moeten kunnen stellen wanneer gravende partijen (grondroerders) om deze informatie vragen. Grondroerders zijn verplicht om werkzaamheden te melden.

De informatie-uitwisseling vindt plaats via het Kadaster. Daar deze informatie-uitwisseling volledig automatisch zal kunnen verlopen, zal het handmatig kopiëren van tekeningen en vervolgens per post of fax versturen hiervan verleden tijd zijn. Hierdoor en door het verminderen van het aantal graafschades, is de verwachting dat invoering van deze wet uiteindelijk zal leiden tot kostenbesparingen.

Zorgvuldig

De wet regelt ook dat grondroerders zorgvuldig moeten graven. Ook de opdrachtgevers vervullen een belangrijke rol om de graafwerkzaamheden zorgvuldig te laten uitvoeren. Het Agentschap Telecom, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, is aangewezen als de toezichthouder op de naleving van de wet. Vanaf 1 juli 2008 treedt de wet in werking. Vanaf die datum krijgen netbeheerders drie maanden de tijd krijgen - dus tot 1 oktober 2008 - om hun belangen (globale aanduiding van de locatie van hun netten) bij het Kadaster te registreren. De eerste graafmeldingen kunnen vanaf 1 oktober 2008 bij het Kadaster worden gedaan.
Andere maatregelen die in de grondroerdersregeling zijn opgenomen zijn het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke leidingen en het melden van graafschades bij het Kadaster door netbeheerders. Indien grondroerders schades veroorzaken, dan moeten zij dit melden bij de desbetreffende netbeheerder. Ook worden grondroerders verplicht om afwijkende liggingen, dus fouten in het kaartmateriaal, terug te melden.
De huisaansluitingen vallen niet onder de grondroerdersregeling.

zie ook www.rijksoverheid.nl