Artikel Riolering gemeente Neerijnen

Ongetitelde afbeelding, 17-11-2010 10:42:06 Ongetitelde afbeelding, 17-11-2010 10:33:31

Water komt bij u uit de kraan en verdwijnt weer via het riool. Ook het regenwater van daken en straten gaat het riool in, of komt in bodem, vijvers en grachten terecht.

Water is essentieel voor ons bestaan. We drinken, koken, douchen, wassen en spoelen het toilet door. Al het water dat u hierbij gebruikt, gaat via uw gootsteen, toilet of doucheputje naar het riool. Dit is afvalwater. Ook regenwater loopt het riool in, via de putjes op straat en de regenpijpen langs uw huis. Alles gaat via buizen en gemalen naar de rioolwaterzuivering. Het gezuiverde water komt daarna in een rivier of kanaal (oppervlaktewater) terecht. Daarmee is de cirkel rond.

De riolering zorgt dus voor:

 • de afvoer van ons afvalwater.
 • droge voeten, door de afvoer van regenwater.
 • het voorkomen van ziekten (dé reden om riolen aan te leggen).
 • een schoner milieu.

Zie voor informatie www.riool.info

Logo Neerijnen 1 05-03-2012

Hoe te handelen bij een verstopte riolering?

 

Hierbij willen wij u informeren over hoe te handelen als de rioolafvoer van uw woning/bedrijf verstopt is.

We moeten hierbij onderscheid maken tussen:

1.  particuliere woningen en bedrijven

2.  huurwoningen van een woningstichting of woningbouwvereniging

3.  particuliere woningen en bedrijven in het buitengebied

 

1.   Particuliere woningen en bedrijven.

  Een particuliere woning of bedrijf loost het afvalwater via de huisaansluiting op het gemeenteriool. Als de afvoer van uw woning verstopt zit kan dit in uw huisaansluiting zitten maar ook in de gemeentelijke riolering. Zit de verstopping in uw huisaansluiting dan moet u zelf voor het verhelpen van de verstopping zorgen. Zit de verstopping in het gemeentelijk riool dan moet u altijd de meldlijn van de gemeente bellen.

  Hoe weet u nu dat de verstopping in uw huisaansluiting zit en niet in het gemeentelijk riool ?

  In de meeste huisaansluitingen is een zogenaamde ontstoppingsput aangebracht.

  De ontstoppingsput bevindt zich meestal op of nabij de eigendomsgrens. De put zit onder de grond en is afgesloten met een deksel. Als u bij een verstopping deze put opgraaft en openmaakt kunt u zien waar de verstopping zit. Als de put leeg is zit de verstopping in uw huisaansluiting. Staat de put vol water dan zit de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering. In het eerste geval moet u een bedrijf bellen dat de verstopping kan verhelpen. In het laatste geval moet u altijd de meldlijn van de gemeente bellen. In veel gevallen (vooral in het buitengebied) bevindt zich in of nabij uw perceel een rioolput met gietijzeren deksel. In dat geval hoeft u bij een verstopping niet te graven naar het ontstoppingsstuk. U kunt dan het gietijzeren deksel oplichten om te zien of de put vol staat met water.

  Wij kunnen ons voorstellen dat u door omstandigheden niet in staat bent om zelf de ontstoppingsput op te graven. In dat geval belt u altijd de meldlijn van de gemeente. Het onderhoudsbedrijf van de gemeente komt dan de verstopping verhelpen. U moet echter voordat met de werkzaamheden wordt begonnen voorrijkosten betalen. Blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit dan worden de voorrijkosten terugbetaald. Zit de verstopping in uw eigen huisaansluiting dan worden de voorrijkosten niet terugbetaald. Het onderhoudsbedrijf is uiteraard bereid om op uw kosten de verstopping in uw huisaansluiting te verhelpen. Het staat u echter vrij om op uw kosten een ander bedrijf voor deze werkzaamheden in te schakelen.

  2.      Huurwoningen van een woningstichting of woningbouwvereniging.

   Een huurwoning van een woningstichting of woningbouwvereniging loost het afvalwater ook via de huisaansluiting op het gemeenteriool. Als de afvoer van de woning verstopt zit kan dit in de huisaansluiting zitten maar ook in de gemeentelijke riolering.

   Huurt u een woning van Woonstichting “De Kernen” dan moet U eerst controleren of de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit of in de huisaansluiting. Zie hiervoor de uitleg onder particuliere woningen. Bij een verstopping in het gemeentelijk deel belt u de meldlijn van de gemeente. In andere gevallen belt u Woonstichting “De Kernen”.

   Woonstichting “De Kernen” verzorgt de ontstopping en reparatie van riolering:

   -           buitenshuis tussen woning en het gemeentelijke ontstoppingsstuk op/nabij de eigendomsgrens.

   -           binnenshuis alleen als de verstopping is veroorzaakt door een technisch gebrek.

   Als de verstopping binnenshuis niet door een technisch gebrek is veroorzaakt maar door ondeskundig gebruik kunt u de storing ook aan de Woonstichting “De Kernen” doorgeven. In dat geval komen echter de kosten wel voor rekening van de huurder.

   Huurt u echter een woning van Woningbouwvereniging “De Goede Woning-Neerijnen” en betaalt u in de huur een vergoeding voor de riolering dan moet u altijd het door de woningbouwvereniging opgegeven rioolreinigingsbedrijf bellen. Het telefoonnummer van dit bedrijf vindt u op de informatiekaart die u van de woningbouwvereniging heeft ontvangen. Betaalt u in de huur geen vergoeding voor de riolering dan valt u onder de regeling voor particuliere woningen.

   3.         Woningen en bedrijven in het buitengebied.

   Woningen en bedrijven in het buitengebied zijn meestal aangesloten op drukriolering, vacuümriolering, lucht-persriolering of een IBA. De huisaansluiting loost dan direct of indirect in een rioolput van één van deze rioolsystemen. Door het openmaken van het ontstoppingsstuk of het gietijzeren deksel van de rioolput of IBA kunt u zien of de verstopping in uw huisaansluiting zit. Als de rioolput of het ontstoppingsstuk grotendeels leeg is zit de verstopping in uw huisaansluiting. Staat er wel water in dan zit de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering. In het eerste geval moet u een bedrijf bellen dat de verstopping kan verhelpen. In het laatste geval moet u altijd de meldlijn van de gemeente bellen. Een storing kan ook aangegeven worden door het branden van een rode lamp op de kast die in sommige gevallen bij de rioolput staat. Wij kunnen ons voorstellen dat u door omstandigheden niet in staat bent om zelf de ontstoppingsput op te graven of het deksel van de rioolput of IBA te openen. In dat geval belt u altijd de meldlijn van de gemeente. Het onderhoudsbedrijf van de gemeente komt dan de rioolput openen of het ontstoppingsstuk opgraven en de verstopping verhelpen. U moet echter, voordat met de werkzaamheden begonnen wordt, voorrijkosten betalen. Blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit dan worden de voorrijkosten terugbetaald. Zit de verstopping in uw eigen huisaansluiting dan worden de voorrijkosten niet terugbetaald. Het onderhoudsbedrijf is uiteraard bereid om op uw kosten de verstopping in uw huisaansluiting te verhelpen. Het staat u echter vrij om op uw kosten een ander bedrijf voor deze werkzaamheden in te schakelen.

    

   ALGEMEEN

   Ontstoppingsput – waar  ?

   Als u niet weet waar de ontstoppingsput zich bevindt kunt u contact opnemen met het team Beheer van de gemeente. U krijgt dan een tekening waarop de plaats van de ontstoppingsput staat aangegeven. In die gevallen waar geen ontstoppingsstuk aanwezig is wordt dit alsnog door en op kosten van de gemeente geplaatst.

   Rode lamp

   In het buitengebied staat op veel percelen een rioolkast met daarop een rode lamp. Als de lamp brandt duidt dat op een storing in het riool of de pompput. Er kan ook een storing zijn die niet door het branden van de rode lamp wordt aangegeven. U kunt de storing doorgeven door de meldlijn te bellen.

   Verhelpen verstopping binnen 24 uur.

   De gemeente Neerijnen heeft een contract met een onderhoudsbedrijf. De afspraak met dit onderhoudsbedrijf is dat verstoppingen in de gemeentelijke riolering binnen 24 uur opgelost moeten zijn. Als u aangeeft wat de ernst van de verstopping is (geen afvoer meer mogelijk, wateroverlast, slecht leeglopen van wc. e.d.) kunnen de medewerkers van de meldlijn van de gemeente op de juiste manier handelen.

   Voorrijkosten

   De voorrijkosten moet u vóór aanvang van de werkzaamheden contant betalen aan het onderhoudsbedrijf. Als betalingsbewijs ontvangt u een kwitantie.

   Voor het jaar 2013 bedragen de voorrijkosten € 40,-- (incl. BTW)

    

   Telefoonnummers

   WONINGBOUWVERENIGING “De Goede Woning - Neerijnen”
   Rioolreinigingsbedrijf: zie informatiekaart van de woningbouwvereniging
   Alg. tel: 0418-591457

   Woonstichting “De Kernen”
   Reparatieverzoek: 0900 – 24 68 024
   Alg. tel: 088 - 58 24 000