Artikel Melding incidentele festiviteiten

Bedrijven moeten aan bepaalde geluidsnormen voldoen. Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer valt, kunt u maximaal 6 keer per kalenderjaar een melding doen van het overschrijden van de geluidsvoorschriften. Als zo'n situatie zich voordoet, bijvoorbeeld bij een live optreden in een café of buurthuis, is er sprake van een incidentele festiviteit.

De geluidsnormen bedragen op basis van het Activiteitenbesluit 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur en 40 dB(A) na 23.00 uur. De geluidsnormen mogen met maximaal 15 dB(A) overschreden tijdens een incidentele festiviteit.

U moet de incidentele festiviteit tenminste 2 weken van tevoren schriftelijk melden bij de gemeente door middel van het meldingsformulier. U kunt het formulier zenden aan:

Gemeente Neerijnen
Postbus 30
4180 BA Waardenburg 

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Indien u tijdens een festiviteit langer geopend wenst te blijven kunt u dit aanvragen bij de Gemeentewinkel.

'Oud en Nieuw' wordt jaarlijks aangewezen als een collectieve festiviteit en valt daardoor buiten de meldingsplicht.