Artikel Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder realisatie twee woningen aan de Marijkestraat ong. te Haaften, publicatie d.d. 14 januari 2014

 Voor de bouw van twee woningen aan de Marijkestraat ongenummerd te Haaften (kadastraal bekend gemeente Haaften sectie L, nummer 119), is een akoestisch onderzoek naar het verkeerslawaai uitgevoerd. Het college is voornemens om voor deze woningen een hogere grenswaarde Wet geluidhinder vast te stellen, namelijk maximaal 53 dB.

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is de procedure zoals bedoeld in artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 110 c van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing.

Toelichting:
In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen niet hoger zijn dan 48 dB, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde voor verkeerslawaai. Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en voorwaarden, een hogere waarde toestaan dan de voorkeursgrenswaarde.
Om te bepalen welke geluidsbelastingen bij het bouwplan aanwezig zijn en welke maatregelen er mogelijk zijn, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Inzien
V
anaf 14 januari 2014 tot en met 25 februari 2014 ligt het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Neerijnen, Van Pallandtweg 11. Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde periode hun zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer Van de Wetering. Zijn telefoonnummer is 14 0418. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.