Artikel Ontwerpbestemmingsplan en zakelijke beschrijving ‘Uitbreiding bedrijventerrein 't Overrijke te Haaften’, publicatie d.d. 14 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding bedrijventerrein 't Overrijke te Haaften' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van het bedrijventerrein 't Overrijke. Hiermee kan een transportbedrijf worden verplaatst en wordt ruimte geboden aan de vestiging van enkele nieuwe bedrijven.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en initiatiefnemer een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan en zakelijke beschrijving inzien
Het ontwerp
bestemmingsplan met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 14 januari tot en met 25 februari 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis.

Reageren op het plan
Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.
De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.