Artikel Ontwerpbestemmingsplan en zakelijke beschrijving 'Kern Varik, herziening Walgtsestraat', publicatie d.d. 19 november 2013

 In verband met de uitgestelde publicatie in de Staatscourant maken burgemeester en wethouders van Neerijnen opnieuw bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Varik, herziening Walgtsestraat' conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van één vrijstaande woning naast de woning Walgtsestraat 12 te Varik.

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat er tussen de gemeente en de betreffende initiatiefnemers/grondeigenaren een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie is gesloten. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Het bestemmingsplan en zakelijke beschrijving inzien
Het ontwerpbestemmingsplan
met bijbehorende stukken en de zakelijke beschrijving liggen van 19 november tot en met 30 december 2013 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPvarwalgtsestr12a-1302.

Reageren op het plan
Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Neerijnen, postbus 30, 4180 BA te Waardenburg.
De ontvangen zienswijzen zullen worden betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.


Neerijne
n, 19 november 2013
Burgemeester en wethouders van Neerijnen