Artikel Dijkverbetering Gorinchem - Waardenburg

Verkenningsfase dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg
Van Gorinchem in de provincie Zuid-Holland tot aan Waardenburg in de Provincie Gelderland voldoen delen van de dijk niet aan de normen. Daarom onderzoekt Waterschap Rivierenland komende jaren welke delen van deze dijk verbeterd moeten worden en hoe deze verbeterd moeten worden om te kunnen voldoen aan de veiligheidsdoelstelling. Dat noemen we de verkenningsfase. Na deze fase volgen nog de planvormings- en uitvoeringsfase. Zo beschermen we het rivierengebied nóg beter tegen overstromingen.

Waarom dit project?
Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnormen voldoen. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er verbetermaatregelen nodig zijn om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan de slag. Het betekent dat de komende jaren aanvullend onderzoek plaatsvindt om exact te bepalen welke delen van de dijk moeten worden verbeterd. Een onderdeel van de verkenningsfase is het uitvoeren van grondonderzoek om goed inzicht te krijgen in de grondwaterstanden en de bodemopbouw. Met deze kennis kunnen we definitief vaststellen of een dijkvak versterkt moet worden.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Dit project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat. De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma. Waterschap Rivierenland voert in het kader van het HWBP een aantal projecten uit, waaronder dijkverbetering Gorinchem – Waardenburg.

Meer weten?
Kijk op de website van Waterschap Rivierenland: www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl > Gorinchem – Waardenburg

Nieuwsbrief
Klik op 4e nieuwsbrief dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg februari 2016 om deze in pdf-vorm online te lezen en/of te downloaden.

 

Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg
Dijkverbetering Gorinchem-Waardenburg