Artikel Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden

In de periode van 18 november tot en met 29 december 2010 heeft het voorontwerp bestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) Heesseltsche Uiterwaarden ter inzage gelegen. In deze periode heeft een aantal personen en instanties een reactie ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden en/of het MER Heesseltsche Uiterwaarden.
Al deze reacties op het voorontwerpbestemmingsplan en het MER zijn geïnventariseerd en behandeld. Aansluitend zijn deze verwerkt in de reactienota.

Het college van B&W heeft op 8 maart 2011 een besluit genomen tot vaststelling van deze reactienota. In de vergadering van 14 april 2011 heeft de gemeenteraad hier kennis van genomen. 

Hieronder vindt u de reactienota's en het advies van de commissie m.e.r. 
Door erop te klikken, kunt u ze in pdf-vorm downloaden.