Artikel Vastgesteld bestemmingsplan 'Katijfweg 2-4 Tuil', publicatiedatum 12 december 2013

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 november 2013 het bestemmingsplan ‘Katijfweg 2-4 Tuilongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om een bedrijfswoning te realiseren bij het agrarisch bedrijf aan de Katijfweg 4 te Tuil en het omzetten van de voormalige bedrijfswoning aan de Katijfweg 2 naar een plattelandswoning.

Geen exploitatieplan
De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan herzien
Het
ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Katijfweg 2-4 Tuil' met bijbehorende stukken ligt  van 13 december 2013 tot en met 23 januari 2014 voor iedereen ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPbgbKatijfweg2en4-1303.

Reageren op het plan
Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.
Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.
Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.