Artikel Vastgesteld bestemmingsplan 'Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat' - publicatiedatum 12 december 2013

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 november 2013 het bestemmingsplan ‘Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraatongewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van maximaal 12 nieuwe woningen aan de Dutry van Haeftenstraat en maximaal 24 appartementen aan de Schoolstraat. Daarnaast geeft het bestemmingsplan een indirecte mogelijkheid voor woningbouw ter plaatse van de huidige basisschool aan de Schoolstraat.

Geen exploitatieplan
De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

He bestemmingsplan inzien
Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Kern Haaften, herziening Schoolstraat en Dutry van Haeftenstraat' met bijbehorende stukken ligt van 13 december 2013 tot en met 23 januari 2014 voor iedereen ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden. Daarnaast is het plan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPhaaftencentrum-1303.

Reageren op het plan
Op grond van artikel 8:2 Wro lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

  • de belanghebbende in het beroepschrift moet vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is;

  • de belanghebbende binnen de beroepstermijn moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit (na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe gronden meer worden aangevoerd; het beroep is dan niet ontvankelijk);

  • de Raad van State het beroepschrift versneld behandelt.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.