Artikel Vastgesteld wijzigingsplan 'Bommelsestraat ong. te Ophemert', publicatie d.d. 18 maart 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 3 maart 2014 het wijzigingsplan ‘Bommelsestraat ong. te Ophemert’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Dit wijzigingsplan maakt een nieuw bouwblok mogelijk aan de Bommelsestraat te Ophemert ten behoeve van een grondgebonden agrarisch (fruitteelt)bedrijf.

Geen exploitatieplan
Het college heeft besloten om voor dit wijzigingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

Het wijzigingsplan inzien
Het ongewijzigd
vastgestelde wijzigingsplan 'Bommelsestraat ong. te Ophemert' met bijbehorende stukken ligt van 19 maart tot en met 29 april 2014 voor iedereen ter inzage bij de gemeentewinkel gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Reageren op het plan
Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.
Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden.
Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.