Artikel Verkeersbesluit

Namens het college van burgemeester en wethouders is het volgende verkeersbesluit genomen:

  • Het aanwijzen van een invalidenparkeerplaats ter hoogte van de De Morgen 15 te Hellouw

 Het verkeersbesluit ligt vanaf 27 december a.s. ter inzage bij de receptie van de gemeente Neerijnen of kunt u inzien op de gemeentelijke website.

Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren

binnen zes weken na de dag waarop Burgemeester en Wethouders het besluit hebben bekend gemaakt (27 december 2013). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg.

Het schriftelijke bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten, de naam en adres van de indiener moet zijn vermeld en in het bezwaarschrift moet de motivering zijn vermeld. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Bezwaarschriften via elektronisch verkeer (bijvoorbeeld e-mail en sms) zijn niet ontvankelijk.

Tevens kan een rechtstreeks belanghebbende op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht te Arnhem.

klik hier om het verkeersbesluit te downloaden