Artikel Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy
De gemeente Neerijnen verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Recht op privacy
Iedereen heeft recht op privacy daarom gaat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. De gemeente Neerijnen verstrekt uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de gemeente daartoe wettelijk recht op heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (Link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens). Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen
De gemeente gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt de gemeente maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht
Medewerkers van de gemeente Neerijnen hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Uw rechten
Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren.
De rechten die heeft waardoor u het gebruik van uw persoonsgegeven door de gemeente kunt controleren zijn:

  • recht op informatie
  • recht op inzage
  • recht op verbetering
  • recht op aanvulling
  • recht op verwijdering of afscherming

Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van uw gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

Gemeentelijke website
Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina's het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De gemeente Neerijnen gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag te reageren.

Cookies
De gemeente Neerijnen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hiermee optimaliseren wij onze website.

Melden van persoonsregistraties
De gemeente Neerijnen verwerkt alleen uw persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als u daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt de gemeente de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door de gemeente Neerijnen te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Neerijnen gepubliceerd zijn.

Meer informatie
Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of een klacht hierover neemt u contact op met de gemeente via het e-mailadres gemeente@neerijnen.nl of via het telefoonnummer 14 0418 of (0418) 65 65 65 . Wilt u meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (Link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).