Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Drank- en Horeca en APV, gemeente Neerijnen

De burgemeester van de gemeente Neerijnen;

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41, lid 1 sub b van de Drank- en Horecawet en de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet;

overwegende dat:

  • op 1 januari 2013 de gewijzigde Drank- en Horecawet in werking is getreden waarbij in artikel 41, eerste lid sub b de bevoegdheid om gemeentelijke toezichthouders aan te stellen bij de burgemeester wordt neergelegd;
  • de beoogde toezichthouders voldoen aan de eisen zoals neergelegd in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet;

de burgemeester op grond van artikel 6:2 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neerijnen bevoegd is om personen aan te wijzen voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

BESLUIT:

de medewerkers van Algehele Veiligheidszorg Nederland (AVN), die belast zijn met het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet en voldoen aan de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank en Horecawet, aan te wijzen als toezichthouder voor de Drank- en Horecawet en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neerijnen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.

Neerijnen,

d.d. 14 juni 2016 De burgemeester van Neerijnen, H.H. de Vries