Officiele publicatie

Bekendmaking aanwijzing klachtencoördinator door het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de ODR

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland,

De voorzitter van Omgevingsdienst Rivierenland.

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Gelet op haar besluit van 26 mei 2014 respectievelijk zijn besluit van 23 juni 2014 tot vaststelling van de “Regeling interne klachtbehandeling Omgevingsdienst Rivierenland”,

Besluit:

  • 1.
    De stafjurist met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2013 aan te wijzen als klachtencoördinator;
  • 2.
    Alle functies in het team Juridische zaken (van de afdeling Specialisten & Advies) met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2013 aan te wijzen als plaatsvervangend klachtencoördinator.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 23 november 2015,

de voorzitter, de secretaris,

C.A.H. Zondag A. Schipper

Aldus besloten op 14 december 2015,

de voorzitter,

C.A.H. Zondag