Officiele publicatie

Bekendmaking Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Rivierenland 2015

De Directeur van Omgevingsdienst Rivierenland

maakt bekend:

Dat hij:

 • 1.
  Gelet op het Mandaatbesluit ODR van het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen d.d. 24 februari 2014;
 • 2.
  Gelet op het Mandaatbesluit ODR van het college van burgemeester en wethouders van Lingewaal d.d. 26 maart 2013;
 • 3.
  Gelet op het Mandaatbesluit ODR van het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel d.d. 26 maart 2013.;
 • 4.
  Gelet op het Mandaatbesluit ODR van het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel d.d. 2 april 2013 en het collegebesluit van 27 januari 20015;
 • 5.
  Gelet op het Mandaatbesluit ODR van het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal d.d. 4 juni 2013;
 • 6.
  Gelet op het Mandaatbesluit ODR van het college van burgemeester en wethouders van Culemborg d.d. 23 april 2013;
 • 7.
  Gelet op het Mandaatbesluit ODR van het college van burgemeester en wethouders van Buren d.d. 16 april 2013;
 • 8.
  Gelet op het Mandaatbesluit ODR van het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe d.d. 26 mei 2015;
 • 9.
  Gelet op het Mandaatbesluit ODR van het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen d.d. 21 mei 2013;
 • 10.
  Gelet op het Mandaatbesluit ODR van het college van burgemeester en wethouders van Tiel d.d. 17 mei 2013;
 • 11
  Gelet op het Provinciaal mandaatbesluit Omgevingsdienst Rivierenland van gedeputeerde staten provincie Gelderland d.d. 13 mei 2014;

bij besluit van 16 juni 2015 heeft vastgesteld:

 • 1.
  Aan alle afdelingshoofden van de ODR het volgende onder te mandateren:
  A. de uitoefening van de bij bovengenoemde mandaatbesluiten aan de directeur van de ODR toegekende bevoegdheden, met uitzondering van:
 • I.
  de beslissingen op bezwaar;
 • II.
  de bevoegdheid tot opleggen van een last onder dwangsom op grond van artikel 5:14 Wabo voor zover de provincie bevoegd gezag is.

B. De ondertekening van stukken bij de uitoefening van de onder 1, sub A. genoemde bevoegdheden.

 • 2.
  Aan alle coördinatoren van de ODR het volgende onder te mandateren:
 • A.
  Het onder 1, sub A. en B., genoemde met uitzondering van:
 • 1.
  Last onder bestuursdwang (op grond van Afdeling 5.3.1 Awb);
 • 2.
  Last onder dwangsom (op grond van Afdeling 5.3.2 Awb);
 • 3.
  Bestuurlijke boete (op grond van Afdeling 5.4.1 en 5.4.2 Awb);
 • 4.
  Beslissingen op bezwaar.
 • B.
  De ondertekening van stukken bij de uitoefening van de onder 1, sub A. en B. genoemde bevoegdheden, met uitzondering van het genoemde onder 2, sub A.

 • 3.
  Aan alle medewerkers van de ODR het volgende onder te mandateren:
 • A.
  Procesmandaten zoals blijkt uit Bijlage 1.
 • B.
  De ondertekening van de stukken bij de onder 3, sub A. genoemde bevoegdheden.

 • 4.
  De onder punt 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden gelden, voor zover in de afzonderlijke mandaatbesluiten en mandaatregisters van voornoemde partners geen uitzonderingen zijn genoemd.

 • 5.
  Het volgende te bepalen:
 • A.
  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland 2015”;
 • B.
  Het Ondermandaatbesluit directeur van de Omgevingsdienst Rivierenland 2014 wordt ingetrokken op de dag bedoeld onder C.
 • C.
  Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht ten aanzien van elke beslissing, die in de periode van 2 februari 2015 tot de dag van inwerkingtreding is genomen door de functionaris die aan dit besluit zijn rechten ontleent om die beslissing in mandaat te nemen. Een dergelijke beslissing is daarmee van rechtswege bekrachtigd.

De volledige tekst (inclusief de bijlage betreffende de procesmandaten) ligt gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel. Voor informatie over het raadplegen van de dit besluit kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 57 93 14.

Tiel, 29 juli 2015

drs. A. Schipper
Directeur Omgevingsdienst Rivierenland