Officiele publicatie

Bekendmaking 'Risicomanagement en bepaling weerstandsvermogen' en 'Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020'

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland,

maakt bekend:

Het Algemeen Bestuur heeft bij vergadering van 14 december 2015 het volgende beleid vastgesteld:

1. Risicomanagement en bepaling weerstandsvermogen;

2. Besluit begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020.

Deze besluiten treden in werking de achtste dag na de bekendmaking. Deze beleidsregels zijn niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

Bovenstaande besluiten liggen gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel. Voor informatie over het raadplegen van de regelingen en besluiten kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 57 93 14.

Tiel, 21 december 2015

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland
Namens deze: de directeur, drs. A. Schipper