Officiele publicatie

Beleidsplan Tegenprestatie Participatiewet 2016 Neerijnen

Het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen

Gelet op

 • -
  artikel 7, eerste lid onderdeel c van de Participatiewet, artikel 37 lid 1 onder f van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 37 lid 1 onder f van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,
 • -
  artikel 3 lid 2 van de verordening tegenprestatie Participatiewet;
 • -
  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Overwegende

 • -
  dat het college op grond van artikel 7, eerste lid onderdeel c van de Participatiewet verplicht is beleid te ontwikkelen ten behoeve van het verrichten van een tegenprestatie en het uitvoeren ervan;
 • -
  dat het wenselijk is dat dit beleid ook van toepassing is op het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden als bedoeld in de IOAW en IOAZ

 

besluit 

vast te stellen het volgende Beleidsplan Tegenprestatie Participatiewet 2016 gemeente Neerijnen

1: Tegenprestatie ja of nee?

1.1)

Ja, er ligt een wettelijke opdracht.

De Participatiewet geeft de raad in artikel 8a de opdracht om Tegenprestatie bij verordening te regelen. Artikel 7 lid 1c geeft het college van burgemeester en wethouders opdracht om tegenprestaties te vragen. Artikel 9lid 1c geeft personen met bijstand de verplichting om tegenprestaties uit te voeren.

De verordening Tegenprestatie bepaalt dat het college voor de verdere uitvoering van tegenprestatie een Beleidsplan opstelt.

2: Wat is de tegenprestatie?

2.1

Relatie tegenprestatie met toeleiding naar de arbeidsmarkt ?

De Tegenprestatie wordt niet gericht op arbeidstoeleiding. Daar zijn specifieke instrumenten voor.

2.2

Tegenprestatie mag niet in de weg staan aan acceptatie van arbeid of re-integratie?

De Tegenprestatie is in geen geval een belemmering voor arbeid of toeleiding naar arbeid.

2.3

Tegenprestatie is beperkt in duur en omvang?

Per individu en situatie is de tegenprestatie in duur en omvang als maatwerk te bepalen. De verordening bepaalt het maximum op 8 uur per week voor 12 maanden. "Gemiddeld" is dat + 2 dagdelen per week. Binnen dat maximum is er vrijheid om het per situatie in te vullen, "maatwerk". Deze omvang is getoetst aan jurisprudentie over art. 6 van het EVRM.

2.4

Tegenprestatie bestaat uit activiteiten die de uitkeringsontvanger naar zijn/haar vermogen kan verrichten?

Tegenprestatie is naar vermogen van de persoon;

Daarbij wordt geen risico genomen; bij twijfel niet doen. Tegenprestatie wordt o.a. afgestemd op fysieke en psychische mogelijkheden, persoonlijke en gezinssituatie en omstandigheden, vervoer en bereikbaarheid, persoonlijke kwaliteiten, en dergelijke.

Dit weegt zwaar bij personen behorend tot de zogenaamde doelgroep van Werkzaak met klantprofiel 4..

2.5

Mag niet tot verdringing op de arbeidsmarkt leiden?

Tegenprestatie is echt additioneel; de activiteit is 'markteconomisch' niet interessant. Niemand is bereid loon te betalen voor die activiteiten.

Tegenprestatie wordt verricht naast of in aanvulling op reguliere werkzaamheden in de organisatie waar ze worden verricht.

Geen activiteiten waarvoor (minder dan één jaar geleden) nog betaald werd. Dit is het geval als eerder bestaande arbeidsplaatsen met vergelijkbare werkzaamheden binnen de periode zijn wegbezuinigd bij de betreffende (overheids-)organisatie.

Er mag geen vacature openstaan voor dezelfde of bijna dezelfde activiteiten als die bij de tegenprestatie zouden worden uitgevoerd.

Per activiteit/tegenprestatie moet worden getoetst aan additionaliteit en marktrelevantie.

Ook als de uitkeringsgerechtigde zelf een voorstel doet voor de invulling van de tegenprestatie is een toets daarvan op verdringing nodig.

2.6

Waar zijn maatschappelijk nuttige werkzaamheden binnen onze gemeente?

Activiteiten voor tegenprestatie worden gezocht in de sectoren; openbare ruimte, zorg, welzijn, verenigingen, evenementen, wijk/buurt/familie.

2.7

Verbinding met andere doelen?

Het doel is bevordering van het sociaal maatschappelijk belang in Neerijnen. Voorzien in behoeften in het perspectief van 'civil society', burgerparticipatie en het sociaal domein.

Voor de betreffende persoon zelf levert de tegenprestatie bij voorkeur een bijdrage aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling op de participatielader.

3: Wie gaan de tegenprestatie doen ?

3.1

Tegenprestatie door wie?

Bijstandsgerechtigden en IOAW- resp. IOAZ rechthebbenden ouder dan 18 jaar;

voor zover het betreft personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Werkzaak klantprofiel ¾).

3.2

Mensen die mantelzorg verrichten?

Van personen die mantelzorger zijn wordt geen tegenprestatie gevraagd. Zodra de noodzaak van mantelzorg is geconstateerd, mede bezien vanuit het WMO kader, zal dat betekenen dat een tegenprestatie niet naar vermogen kan.

3.3

De persoon moet zorg en tegenprestatie kunnen combineren ?

Bij zorgverplichtingen wordt een tegenprestatie daarop afgestemd. De tegenprestatie moet geen inbreuk maken op de zorgplicht voor jonge kinderen (tot vijf jaar).

3.4

Niet-willers

Het instrument tegenprestatie is niet voor Niet-willers.

Die doelgroep past niet bij de aard van tegenprestatie. Voor hen wordt een ander instrument ingezet (work first).

4: Hoe gaan we de tegenprestatie uitvoeren?

4.1

Uitvoeringsorganisatie

De doelgroep maakt voor de (maatschappelijke) participatie geen deel uit voor begeleiding door Werkzaak!

Binnen Werkzaak Rivierenland is overeengekomen dat de gemeenten zelf aandacht geven aan deze doelgroep middels de Wmo. Uitvoering van de tegenprestatie is door Neerijnen opgedragen aan de gemeente Tiel, onderdeel Wmo.

4.2

Een cliënt komt zelf vrijwillig met een voorstel voor tegenprestatie!

In beginsel en bij voorkeur laten we de uitkeringsgerechtigde zelf gedurende 6 maanden zoeken naar een passende vrijwillige activiteit, of sluiten we aan bij vrijwilligerswerk dat de uitkeringsgerechtigde al doet.

Als uitgangspunt nemen we de eigen kracht van de burger en de verplichting die hij/zij heeft vanuit de Participatiewet

4.3

Heeft de gemeente een centrale kaartenbak met tegenprestaties ?

Neen.

Daarom wordt aangesloten bij (digitale) databanken voor vrijwilligersactiviteiten zoals de vrijwilligersvacaturebank van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de Stichting Welzijn Neerijnen

4.4

Waar kunnen we naar verwijzen?

Aanvullend op de zelfredzaamheid wordt verwezen naar de (digitale) databanken en het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de Stichting Welzijn Neerijnen.

4.5

Wat is de inzet van de gemeente?

Tegenprestatie wordt door de participatiecoach, onderdeel Wmo, als periodiek gesprekspunt met de uitkeringsgerechtigde in het reguliere uitkeringsgerechtigdeproces Participatiewet meegenomen

De tegenprestatie wordt in kader van de Participatiewet geregeld.

Informatie en voorlichting over tegenprestatie wordt gegeven door de participatiecoach tijdens de intakeprocedure en in de vervolgcontacten mbt. de Participatiewet.

Verwijzen naar de (digitale) databanken voor vrijwilligersactiviteiten zoals de vrijwilligersvacaturebank van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van de Stichting Welzijn Neerijnen, wijk, buurt, eigen netwerk.

Samenwerking en afstemming van participatiecoaches en wmo-consulenten, vrijwilligerssteunpunt voor de matching van uitkeringsgerechtigden en activiteiten.

4.6

Gemeente werkt binnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

Onderzoek of de uitkeringsgerechtigde in staat is om de activiteiten te verrichten. Daarom vooraf overleg met betrokkene en indien nodig (medisch) advies inwinnen.

Aannemelijk maken in de beschikking dat de activiteiten voldoen aan de daaraan gestelde eisen (motiveringsplicht).

De plicht niet zo maar aan iemand opleggen (verbod van willekeur).

In vergelijkbare gevallen dezelfde soort verplichting tot het leveren van een tegenprestatie opleggen (gelijkheidsbeginsel).

De verplichting niet opleggen met een ander doel dan het verlangen van een tegenprestatie voor de bijstand. De verplichting dus niet opleggen om iemand te straffen.

(verbod van détournement de pouvoir).

4.7

Krijgt de uitkeringsgerechtigde een onkostenvergoeding?

Neen, want het is tegenprestatie voor de bijstand. Zijn er aan een tegenprestatie (veel) kosten verbonden, dan kan worden vastgesteld dat die tegenprestatie niet naar vermogen van die persoon is.

4.8

Is voor de tegenprestatie een verzekering nodig?

Dat wordt bezien en geregeld door de participatiecoach (aansprakelijkheid en ongevallen). Tenminste voor zover het gaat om echte Tegenprestatie en niet om vrijwilligerswerk.

4.9

Is voor de tegenprestatie een verklaring omtrent gedrag nodig?

De inlenende organisatie bepaalt dit. Wordt een VOG gevraagd door een organisatie, dan wordt die tegenprestatie niet opgelegd door de gemeente. Risico mijden.

4.10

Is begeleiding nodig? Zo ja, door wie?

Ja, werkbegeleiding door inlenende organisatie tbv. de tegenprestatie

Ja, coördinatie en bemiddeling voor de match van de uitkeringsgerechtigde met de activiteit door Wmo-consulent/Participatiecoach gemeente, vrijwilligerscentrale of inlenende organisatie.

Vanuit tegenprestatie niet van toepassing als de uitkeringsgerechtigde het zelf regelt als vrijwilligerswerk.

4.11

Communicatie?

Communicatie met de uitkeringsgerechtigde is gericht op

 • -
  uitleggen wat een tegenprestatie is; en
 • -
  motiveren om de tegenprestatie uit te voeren.
4.12

Financiering.

Wij organiseren tegenprestatie binnen bestaande infrastructuur en budgetten.

Tegenprestatie is geen re-integratie en wordt dus niet t.l.v. het re-integratiebudget gefinancierd.

4.13

Prognose van het aantal tegenprestaties?

Klantprofiel 4; analyse van het klant-bestand wordt nog bepaald

Klantprofiel 3: idem

4.14

Prognose van de mogelijke kosten van uitvoering van tegenprestatie?

Uren participatiecoaches voor beoordelen, opleggen en volgen van tegenprestaties (vrijwilligerswerk) Uren van medewerkers vrijwilligerssteunpunt, beheertaken en -activiteiten en bemiddeling tussen uitkeringsgerechtigde en inlenende organisatie.

Kosten van verzekering bij tegenprestatie.

5: Hoe gaan we handhaven op de tegenprestatie?

5.1

Controleren of cliënt de tegenprestatie heeft verricht?

De gemeente controleert impliciet via de periodieke uitkeringsgerechtigde contacten.

Voor tegenprestatie gaan we primair uit van eigen initiatieven en vrijwilligerswerk naar eigen wensen, mogelijkheden en motivatie van de uitkeringsgerechtigden.

Ervaring met en uitvoering van tegenprestatie opnemen als vast gesprekspunt in periodiek contact met de uitkeringsgerechtigde.

Zijn er geen werkzaamheden voorhanden voor een uitkeringsgerechtigde dan worden na uiterlijk 12 maanden de mogelijkheden weer bezien en besproken.

Toezicht en evaluatie aan de hand van contacten met de inlenende partij resp. coördinerende organisatie.

Jaarlijks wordt verslag gedaan van de uitvoering van tegenprestatie als totaal overzicht.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Neerijnen dd. 29 maart 2016

de secretaris,
P.W. Wanrooij
de burgemeester,
H.H. de Vries