Officiele publicatie

Beoordeling milieu-effectrapportage Esterweg 40 te Est, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.8b, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 11 juli 2013, heeft de heer P.C. van der Wel medegedeeld voornemens te zijn om het bedrijf aan de Esterweg 40 in Est uit te breiden. Binnen het bedrijf is sprake van een oprichting en uitbreiding voor 2.632 vleesvarkens. Op de nieuw te bouwen stal en twee bestaande stallen worden biologische gecombineerde luchtwassers toegepast.

Deze activiteit is onderworpen aan een milieu-effectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.2. lid 1 onder sub b van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen hebben besloten dat door de heer P.C. van der Wel geen milieu-effectrapportage behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag om omgevingsvergunning milieu zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Neerijnen leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 9 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.