Officiele publicatie

Besluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Avri 2016 (aanwijzingsbesluit toezichthouders Avri 2016)

Het Dagelijks bestuur van Avri:

gelet op artikel 23 van de Afvalstoffenverordening Avri 2016, artikel 5.10 derde lig van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

besluit:

Artikel 1

Aan te wijzen als medewerker belast met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening Avri en krachtens die verordening vastgestelde uitvoeringsbesluiten:

  • 1.
    de medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld in vaste of tijdelijke dienst van Avri, afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), team Handhaving;
  • 2.
    de gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij Avri, afdeling IBOR, team Handhaving.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde medewerkers worden in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs.

Artikel 3

Alle eerdere aanwijzingsbesluiten waarbij personen zijn belast met het toezicht op enige wet en regelgeving worden ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking in het blad gemeenschappelijke regeling en werkt terug tot 1 januari 2016.

Geldermalsen,

14 april 2016 Het dagelijks bestuur van Avri namens deze:
De directeur van Avri
E.J. de Vries