Officiele publicatie

Besluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland,

gelet op artikel 20 van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014, artikel 5.10 , derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht

gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 8 december 2010 over integrale handhaving,

besluit:

Artikel 1

Aan te wijzen als medewerker, belast met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland en de krachtens die verordening vastgestelde uitvoeringsbesluiten:

  • 1.
    de medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld in vaste of tijdelijke dienst bij Regio Rivierenland, dienstonderdeel AVRI, afdeling IBOR plus, team Handhaving,
  • 2.
    de gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij Regio Rivierenland, dienstonderdeel AVRI, afdeling IBOR plus, team Handhaving,

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde medewerkers worden in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde medewerkers worden in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs.

Artikel 4

1.

Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2014.

2.

Indien het besluit later dan 15 juli 2014 bekend wordt gemaakt treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het publicatieblad waarin het wordt geplaatst.

Tiel, 16 juli 2014

De secretaris
I.P.C. van Wamel-Geene
De voorzitter
R. van Schelven