Officiele publicatie

Besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014

Het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland

gelezen het voorstel brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 3 december 2014;

overwegende dat het wenselijk is het artikel omtrent de afzonderlijke aanbieding van categorieën afval aan te passen,

gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer en artikel 7, derde lid, van de Regeling Regio Rivierenland,.

besluit:

tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014:

Artikel I

Artikel 9, eerste lid, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

  • 1.
    Het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen, zoals bepaald in artikel 3, eerste lid, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking daarvan.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland van 10 december 2014

de secretaris,
Ilona van Wamel-Geene
de voorzitter,
Roland van Schelven