Officiele publicatie

Besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014

Het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 5 februari 2014;

overwegende dat het wenselijk is het artikel omtrent strafbaarstelling van de onderhavige verordening aan te passen,

gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer en artikel 7, derde lid, van de Regeling Regio Rivierenland,.

besluit:

tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland 2014:

Artikel I

Artikel 22 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Artikel 22 Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder 3º, van de Wet op de economische delicten:

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking daarvan.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland van 12 februari 2014

de secretaris,
Ilona van Wamel-Geene
de voorzitter,
Roland van Schelven