Officiele publicatie

Besluit tot wijziging van de Tarieventabel 2014 behorende bij de verordening Afvalstoffenheffing Regio Rivierenland 2014

Het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 5 maart 2014;

overwegende dat het wenselijk is tarieven vast te stellen voor het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraten,

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en artikel 7, derde lid, van de Regeling Regio Rivierenland,

besluit:

tot wijziging van de Tarieventabel 2014 behorend bij de Verordening Afvalstoffenheffing Regio Rivierenland 2014:

Artikel I

Aan de Tarieventabel worden de tarieven en acceptatievoorwaarden milieustraten Avri toegevoegd

TARIEVEN EN ACCEPTATIE VOORWAARDEN MILIEUSTRATEN Avri

Geldig vanaf 15 maart tot en met 31 december 2014

De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd tegen de genoemde voorwaarden en tarieven,

Afvalstof

Afval-code

Aanlevering- condities

Maximale hoeveelheid

Tarief

Bedrag

Papier en karton

20.01.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Glas

20.01.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Vlakglas

17.02.02

Gebroken en ongebroken

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Frituurvet

20.01.25

In een afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking

Max. 5 tot 10 liter per bezoek

Gratis

Nvt

Textiel

20.01.10

20.01.11

In zakken

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Voertuigbanden

16.01.03

Ongebonden

5 banden per jaar

Gratis

Nvt

Hout a- en b-kwaliteit

20.01.38

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 7,50 per 1/4 m³

Hout c-kwaliteit

20.01.37

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Ferro/metaal

20.01.40

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Bouw- en sloopafval

17.09.04

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Harde kunststoffen

20.01.39

Schoon

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Schoon puin

17.01.07

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 5,-- per 1/4 m³

Grond

20.02.02

Onverpakt

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Koelkasten

20.01.23

Onverpakt

2 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Wit- en bruingoed

20.01.35

20.01.36

Onverpakt

5 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Asbest/ asbesthoudend afval

17.06.01

17.06.05

Luchtdicht verpakt in doorzichtig plastic van minimaal 0.2 mm dik.

2 m² (20 kilo) per bezoek

Gratis

Nvt

Klein chemisch afval

Divers

In afgesloten verpakking en bij voorkeur in originele verpakking

50 kg per bezoek

Gratis

Nvt

Groen, snoeihout, takken

20.02.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Grof restafval

20.03.07

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Gasflessen

16.05.04

16.05.05

Compleet

4 stuks per jaar

Gratis

Nvt

Restafval

20.03.01

60 liter dichtgebonden huisvuilzak

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 1,70 per 60 liter huisvuilzak

Tapijt

20.03.99

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Dakleer

17.03.01

Gebonden en ongebonden

2 m³ per bezoek

Tarief

€ 22,-- per 1/4 m³

Zachte kunststoffen

20.01.39

Kunststof inzamelzak

2 m³ per bezoek

Gratis

Nvt

Aanleververboden:

Afvalstoffen zoals uitgezonderd in artikel 4 van het "Acceptatiereglement milieustraten Avri" worden niet geaccepteerd.

Het "Acceptatiereglement milieustraten Avri" is vastgesteld door het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland op 5 februari 2014

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking daarvan.

Vastgesteld in de vergadering van het Algmeen Bestuur van 12 maart 2014

de secretaris,
Ilona van Wamel-Geene
de voorzitter,
Roland van Schelven