Officiele publicatie

Besluit tot wijziging van de Verordening op de Programmaraden Regio Rivierenland

het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland;

Gelet op artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 3, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling;

Overwegende dat het wenselijk is de Verordening op de Programmaraden Regio Rivierenland te wijzigen in verband met de werkwijze van de drie tijdelijke programmaraden;

Besluiten:

Artikel I

De Verordening op de Programmaraden Regio Rivierenland te wijzigen als volgt:

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5 Leden, voorzitter en secretaris

 • 1.
  Het college van elk van de in de regeling deelnemende gemeenten wijst uit zijn midden één lid en één plaatsvervangend lid van de programmaraad aan.
 • 2.
  De programmaraad wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
 • 3.
  De programmaraad kan op verzoek van andere bestuursorganen of instanties besluiten dat personen worden toegelaten om de vergadering bij te wonen. Deze personen nemen deel aan de beraadslagingen maar hebben geen stemrecht.
 • 4.
  Als secretaris van de programmaraad fungeert een daartoe aangewezen medewerker van Programma's en Strategie.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de bekendmaking ervan, en werkt terug tot en met 1 mei 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland van 14 mei 2014.

de secretaris,
Ilona van Wamel - Geene
de voorzitter,
Roland van Schelven