Officiele publicatie

Besluit tot wijziging van het bovenwettelijk verlof in de Verlofregeling Regio Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

overwegende dat het wenselijk is het artikel omtrent het bovenwettelijk verlof aan te passen in verband met de invoering van het Individueel Keuzebudget, per 1 januari 2017.

gelet op het bepaalde in de Wet Arbeid en Zorg en hoofdstuk 3, paragraaf 5 van de CAR-UWO;

besluit:

de Verlofregeling Regio Rivierenland te wijzigen als volgt:

Artikel I

Artikel 1, eerste lid, komt te luiden als volgt:

  • 1.
    Een medewerker met een fulltime dienstverband heeft jaarlijks recht op  165,5  uren (basis)verlof. Hiervan zijn er 14,4 uur bovenwettelijk. De financiële waarde van de bovenwettelijke uren wordt opgenomen in het Individueel Keuzebudget. Deze uren zijn daarom niet als zodanig te zien op de verlofkaart van de medewerker.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking daarvan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2016 Het Dagelijks Bestuur,
de secretaris a.i,
W.J. Stegeman
de voorzitter,
J. Beenakker