Officiele publicatie

Besluit tot wijziging van het Instellingsbesluit programmaraden Regio Rivierenland

het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland;

Gelet op artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 3, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling;

Overwegende dat het wenselijk is het Instellingsbesluit programmaraden te wijzigen in verband met de werkwijze van de drie tijdelijke Programmaraden;

Besluiten:

Artikel I

Het Instellingsbesluit programmaraden te wijzigen als volgt:

Artikel 1 komt te luiden:

 • 1.
  Als commissies ex artikel 25 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regeling in te stellen de volgende tijdelijke programmaraden:
  • 1.
   de tijdelijke programmaraad voor Fysieke Leefomgeving met als onderwerpen:
   • ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken;
   • voldoende woningen van goede kwaliteit;
   • optimale en collectieve inzameling van huishoudelijk afval.
   • behouden en versterken van de infrastructuur;
   • behouden en versterken openbaar vervoer;
   • behouden en versterken openbaar vervoer;
  • 2.
   de tijdelijke programmaraad voor Sociale ontwikkeling met als onderwerpen:
   • verhogen van het scholingsniveau;
   • voorkomen van werkloosheid;
   • verhogen van uitstroom (naar werk).
   • visieontwikkeling op versterking zelfredzaamheid in Rivierenland;
   • versterking jeugd en gezin;
   • tegengaan sociaal economische gezondheidsverschillen;
   • maatschappelijke ondersteuning;
   • leefbaarheid.
  • 3.
   de tijdelijke programmaraad voor Economische Zaken met als onderwerpen:
   • versterking werklocaties (aanbod en kwaliteit);
   • versterking toeristisch-recreatief aanbod;
   • versterking voorzieningen (commercieel en niet commercieel);
   • versterking land- en tuinbouw (glastuinbouw, fruit, paddenstoelen, laanboompact).
   • ontwikkeling Logistieke Hotspot.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de bekendmaking ervan, en werkt terug tot en met 1 mei 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland van 14 mei 2014.

de secretaris,
Ilona van Wamel - Geene
de voorzitter,
Roland van Schelven