Officiele publicatie

Besluit van het Algemeen Bestuur van 13 december 2017 tot wijziging van het Instellingsbesluit Speerpuntberaden Regio Rivierenland

het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland;

Gelet op artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Overwegende dat de leden van het Algemeen Bestuur meer betrokken willen zijn bij de activiteiten van de Speerpuntberaden en dat het Algemeen Bestuur daarom de koppeling tussen het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur en de voorzittersrol van de Speerpunten wensen los te koppelen,

In verband daarmee wordt het Instellingsbesluit Speerpuntberadente gewijzigd;

Besluiten:

Artikel I

Het Instellingsbesluit programmaraden te wijzigen als volgt:

Artikel 4 komt te luiden:

 • 1.
  Het Speerpuntberaad bestaat uit:
  • a.
   een voorzitter aangewezen door het algemeen bestuur uit zijn midden;
  • b.
   een lid per betrokken gemeente aangewezen door het college van de betrokken gemeente uit zijn midden.
 • 2.
  De colleges van de betrokken gemeenten wijzen voor ieder lid een plaatsvervanger aan die een lid bij verhindering of ontstentenis vervangt.
 • 3.
  Het algemeen bestuur wijst een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter bij verhindering of ontstentenis vervangt.
 • 4.
  Het lidmaatschap van een Speerpuntberaad eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de raad afloopt of zodra men ophoudt lid te zijn van het college.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 21 maart 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland van 13 december 2017.
het Algemeen Bestuur,
J. Beenakker, voorzitter.
drs. L.H. Derksen, secretaris.