Officiele publicatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, het Uitvoeringsbesluit 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Neerijnen 2015;

besluit:

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2015.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze nadere regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.
  Dienstverlening: hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan de client.
 • b.
  Hulp bij het huishouden: het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort.
 • c.
  Kortdurend verblijf: logeren gedurende maximaal drie etmalen per week met als doel het overnemen van de zorg ter ontlasting van de persoon die gebruikelijke zorg of mantelzorg aan de cliënt biedt.
 • d.
  Tarief of kostprijs: het bedrag dat de gemeente aan een aanbieder moet betalen voor de verstrekking van een voorziening in natura.
 • e.
  Toezichthoudende ambtenaar: persoon als bedoeld in de artikelen 4.3.1, 6.1 en 6.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 • f.
  Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).
 • g.
  Zzp’er: een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, waarbij voor de vaststelling of er sprake is van een ondernemer de volgende criteria gelden:
  • zelfstandigheid bij de inrichting van de eigen werkzaamheden en het uitvoeren daarvan;
  • het voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden;
  • het gericht zijn op en het perspectief hebben van het maken van winst;
  • bekendmaking van het ondernemerschap;
  • het streven naar meerdere opdrachtgevers.
 • h.
  De definities, voor zover relevant, uit de Wmo zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

Hoofdstuk 1. Procedure en hoogte van het pgb

Artikel 2. Wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld

1.

De hoogte van een pgb :

 • a.
  wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden;
 • b.
  is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering en
 • c.
  bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura;
 • d.
  is opgebouwd uit verschillende kostencomponenten, zoals salaris, vervanging tijdens vakantie, verzekeringen en reiskosten.
2.

De hoogte van een pgb-tarief voor dienstverlening wordt bepaald op basis van de dienstverlening die anders als zorg in natura zou zijn geleverd. Hierin onderscheidt het college de volgende onderverdeling:

 • a.
  Als de dienstverlening wordt uitgevoerd door een aanbieder betreft het tarief per uur of per resultaat maximaal 100% van het laagste tarief per uur of per resultaat van een door de gemeente gecontracteerde aanbieder die een vergelijkbare vorm van dienstverlening biedt.
 • b.
  Als de dienstverlening wordt uitgevoerd door een zzp’er betreft het tarief per uur of per resultaat maximaal 90% van het laagste tarief per uur of per resultaat van een door de gemeente gecontracteerde instelling die een vergelijkbare vorm van dienstverlening biedt;
 • c.
  als de dienstverlening wordt uitgevoerd door een persoon uit het sociaal netwerk dan bedraagt het uurtarief:
  • -
   Voor hulp bij het huishouden: 50% van het van toepassing zijnde producttarief hulp bij het huishouden;
  • -
   Voor kortdurend verblijf: € 30,- per etmaal;
  • -
   Voor de overige maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo 2015: 50% van het laagste tarief per uur of per resultaat van een door de gemeente gecontracteerde instelling die een vergelijkbare vorm van dienstverlening biedt tot een maximum van € 20,- per uur.
3.

In het pgb is een vrij besteedbaar bedrag opgenomen van 2% van het totale pgb op jaarbasis tot een maximum van € 500,--.

4.

Het pgb is niet bedoeld voor de betaling van:

 • -
  administratiekosten;
 • -
  bemiddelingskosten;
 • -
  eenmalige uitkering;
 • -
  feestdagenuitkering

Artikel 3. Overwegende bezwaren

Verstrekking in de vorm van een pgb vindt niet plaats indien:

 • a
  het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een pgb;
 • b
  het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager geen verantwoording kan of zal afleggen over de besteding van het pgb;
 • c
  reeds eerder op grond van de wet een pgb is verstrekt en deze vanwege gebleken misbruik of onverantwoord gebruik is ingetrokken of teruggevorderd;

Artikel 4. Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s

1.

De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Algemene maatregel van Bestuur, AMvB).

2.

De eigen bijdrage is niet verschuldigd als er sprake is van artikel 3.8 lid 4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

3.

Er is een bijdrage voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige verschuldigd door de onderhoudsplichtige ouders, daaronder begrepen degene tegen wie een op artikel 394 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek gegrond verzoek is afgewezen, en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag uitoefent over een cliënt.

4.

De kostprijs van een maatwerkvoorziening en pg wordt als bepaald op basis van een in te dienen dan wel door de gemeente op te vragen offerte.

Artikel 4.1 Duur oplegging eigen bijdrage

1.

Conform artikel 12 lid 1 sub b van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lingewaal 2015 is cliënt een eigen bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening, dan wel pgb, zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb, en afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt en zijn echtgenoot.

2.

De eigen bijdrage bedraagt nooit meer dan het tarief of de kostprijs van de voorziening in natura, dan wel het bedrag van het pgb.

Artikel 5. Toetsing motivatie eis, bekwaamheid en kwaliteit

Een persoonsgebonden budget wordt na toetsing verstrekt, indien de cliënt aan alle onderstaande voorwaarden voldoet. :

 • a.
  Motivatie-eis: de cliënt stelt zich gemotiveerd op het standpunt dat hij de maatwerkvoorziening als pgb geleverd wenst te krijgen; hiertoe dient de cliënt een persoonlijk pgb-plan in bij de gemeente. Tevens wordt gewaarborgd dat het de beslissing van de aanvrager zelf is om een pgb aan te vragen en dat de aanvrager zich voldoende heeft georiënteerd op de voorzieningen in natura.
 • b.
  Bekwaamheid: de cliënt dient naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat te worden geacht zijn belangen te kunnen behartigen en op eigen kracht dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of van zijn vertegenwoordiger, in staat worden geacht de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren.
 • c.
  Kwaliteit: naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren en die de cliënt van het budget wil inkopen, van goede kwaliteit (veilig, doeltreffend en cliëntgericht) zijn. De kwaliteit wordt benoemd in het persoonlijk pgb-plan.

Artikel 6. Persoonlijk plan bij pgb aanvraag

1.

Een cliënt die een aanvraag doet voor een pgb wordt gevraagd een persoonlijk plan in te dienen bij de aanvraag. Het persoonlijk plan wordt in het onderzoeksdossier gevoegd en wordt gebruikt bij de beoordeling of de cliënt in aanmerking komt voor een pgb.

2.

De cliënt geeft - al dan niet tezamen met zijn persoonlijke netwerk - in het persoonlijk plan tenminste de volgende onderdelen aan:

 • Wat de motivatie is om een aanvraag voor een pgb in te dienen;
 • Hoe hij de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit gaat voeren;
 • Welke ondersteuning hij zou willen inkopen met het budget;
 • Op welke manier deze ondersteuning bijdraagt aan zijn participatie en zelfredzaamheid;
 • Hoe de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd;
 • Hoe eventuele meerkosten van de ondersteuning worden bekostigd;

Hoofdstuk 2. Melden van calamiteiten en geweld

Artikel 7. Verplichting tot melden

1.

Aanbieders leveren op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, dienen calamiteiten te melden aan de toezichthoudende ambtenaar.

2.

De melding aan de toezichthoudende ambtenaar dient onverwijld, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de calamiteit te geschieden.

Artikel 8. Inhoud melding

Een melding bevat:

 • a.
  De dagtekening van de melding;
 • b.
  Gegevens over de instelling en de betrokken zorgverleners, zoals de naam van de instelling, de locatie of de afdeling, de naam en hoedanigheid van de melder, de naam van de betrokken zorgverlener(s);
 • c.
  Gegevens over de betrokken cliënt(en), zoals de naam en de geboortedatum van de cliënt(en), geslacht, verblijfplaats;
 • d.
  Gegevens over betrokken gemeenten bij de calamiteit (plaats gebeurtenis, vestigingsplaats aanbieder, woonplaats betrokkene);
 • e.
  Gegevens over de inhoud van de calamiteit;
 • f.
  Informatie over de actuele veiligheid van de jeugdige/cliënt en eventuele anderen;
 • g.
  Informatie over het afhandelen van de calamiteit; hieronder valt ook de informatie of, en zo welke, belanghebbenden zijn geïnformeerd over de melding aan de toezichthoudend ambtenaar.
 • h.
  Inschatting van de mogelijkheid dat de calamiteit leidt tot maatschappelijke onrust of de mate waarin deze publiciteitsgevoelig is.

Artikel 9. Feitenrelaas

Op verzoek van de toezichthoudende ambtenaar stuurt de aanbieder binnen twee weken na de melding een feitenrelaas over de calamiteit toe aan de toezichthoudend ambtenaar. De toezichthoudend ambtenaar geeft aan uit welke elementen het feitenrelaas moet bestaan.

Artikel 10. Verzoek tot het doen van onderzoek

Op verzoek van de toezichthoudende ambtenaar voert de aanbieder een onafhankelijk onderzoek uit naar de calamiteit. De aanbieder legt binnen drie weken na het verzoek de opzet van het onderzoek aan de toezichthoudende ambtenaar voor en wacht op goedkeuring van de toezichthoudende ambtenaar. Na deze goedkeuring voert de aanbieder het onderzoek uit en stuurt de rapportage binnen uiterlijk zes weken na goedkeuring naar de toezichthoudende ambtenaar. De aanbieder draagt er zorg voor dat de opzet en uitvoering van dit onderzoek van verantwoord niveau zijn.

Hoofdstuk 3 Mantelzorgers en tegemoetkoming meerkosten

Artikel 11. Waardering mantelzorgers

1.

De blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat uit bijvoorbeeld: een uitnodiging voor de dag van de mantelzorger, gezamenlijke koffie / borrel / uitstapje.

2.

De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente wordt nog nader bepaald in overleg met de Wmo-raad.

3.

Om in aanmerking te komen voor mantelzorgwaardering, moet de cliënt:

 • a
  woonachtig zijn in de gemeente Neerijnen;
 • b
  zich melden bij het Wmo-loket voor een aanvraagformulier;
 • c
  met dit aanvraagformulier een mantelzorger voordragen voor de mantelzorgwaardering.

Hoofdstuk 4 Overig

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

2.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning Neerijnen 2015.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
Gemeentesecretaris
P.W. Wanrooij
Burgemeester
L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Behoeft geen nadere toelichting.

Hoofdstuk 2. Procedure en hoogte van het pgb

Artikel 2. Wijze waarop de hoogte van het pgb wordt vastgesteld

Lid 1

behoeft geen nadere toelichting.

Lid 2 sub c

De regering heeft aangegeven dat onder het sociale netwerk ook mantelzorgers kunnen vallen. Wel is de regering van mening dat de beloning van het sociale netwerk in elk geval beperkt moet blijven tot die gevallen waarin het de gebruikelijke hulp overstijgt en dit aantoonbaar tot betere en effectievere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is. Overeenkomstig de huidige Wmo-praktijk met betrekking tot informele hulp wordt hierbij in ieder geval gedacht aan diensten (zorg van mantelzorgers bijvoorbeeld). Een voorbeeld van informele hulp bij woningaanpassingen is onder andere dat iemand uit het sociale netwerk de aanpassing realiseert, de zogenoemde ‘manuren’.

Lid 5

De budgethouder hoeft over de besteding van het vrij besteedbaar bedrag geen verantwoording af te leggen aan de gemeente. Het is bedoeld voor kleine uitgaven die te maken hebben met het PGB (voorbeeld: attentie voor de zorgverlener bij verjaardag, extra telefoonkosten, e.d.).

Artikel 3.

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 4. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb’s

Hoofdstuk3 van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB, zie bijlage I) handelt over de bijdrage in de kosten van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget.

In artikel 3.8 van de AMvB wordt onder a, b, c en d aangegeven welke bedragen de minister als maximum laat gelden voor welke groepen.

Lid 2 van artikel 3.8 geeft aan dat de gemeenteraad kan bepalen dat de genoemde bedragen in gelijke mate gewijzigd worden. Wat onder “in gelijke mate” wordt begrepen, staat verwoord in de AMvB. In dit artikel worden de bedragen genoemd zoals die van toepassing zijn. Als de bedragen en/of percentages in de AMvB worden gewijzigd, dan worden de bedragen en/of percentages overgenomen door de gemeente.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaald, op basis van het verzamelinkomen van het peiljaar (het jaar twee jaar gelegen voor het jaar van aanvraag, voorbeeld aanvraag 2015 = peiljaar 2013) de eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage bestaat uit twee delen:

 • 1.
  minimale eigen bijdrage als verzamelinkomen gelijk staat norminkomen;
 • 2.
  eventuele inkomensafhankelijke bijdrage over het meerdere boven het norminkomen.

De inkomensafhankelijke bijdrage bedraagt maximaal 15% van het meerinkomen.

Rekenvoorbeeld (basis CAK normen 2014)

Verzamelinkomen € 23.295,-- ð maximale bijdrage per periode van 4 weken € 19,--

Verzamelinkomen meer dan € 23.295,-- ð eigen bijdrage per periode van 4 weken € 19,-- +

15% van meerdere boven € 23.295,-- : 13 periodes

Omvang eigen bijdrage

De bijdrage, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de AMvB dan wel het totaal van deze bijdragen bedraagt:

 • a.
  voor de ongehuwde cliënt, niet meer dan € 19,40 per bijdrageperiode met dien verstande dat dit bedrag, indien zijn bijdrage plichtig inkomen, berekend volgens artikel 3.9:
  • -
   meer bedraagt dan € 22.331,-- en hij de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen dat inkomen en € 22.331,--
  • -
   meer bedraagt dan € 16.634,-- en hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen dat inkomen en € 16.634,--
 • b.
  voor de gehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, niet meer dan € 27,60 per bijdrageperiode, met dien verstande dat dit bedrag, indien het gezamenlijke bijdrage plichtig inkomen, berekend volgens artikel 3.9:
  • -
   meer bedraagt dan € 27.917,-- en een van beiden of beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen dat gezamenlijke inkomen en € 27.917,--
  • -
   meer bedraagt dan € 23.046,-- en beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen dat gezamenlijke inkomen en € 23.046.2,--.

 

Het CAK vraagt bij de Belastingdienst het inkomen van belanghebbende (en zijn eventuele partner) op. Op basis van het totale verzamelinkomen wordt de maximale ruimte voor de betaling van de eigen bijdrage opgelegd. Alle kosten worden bij elkaar opgeteld en afgezet tegen de beschikbare financiële ruimte. De te betalen eigen bijdrage is nooit meer dan de kostprijs van de voorziening en de beschikbare financiële ruimte.

 

Artikel 4.1 Duur oplegging eigen bijdrage

In de Toelichting op het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 staat dat gemeenten een bijdrage in de kosten kunnen opleggen. Die bijdrage is verschuldigd zolang iemand van een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget gebruik maakt, met als maximum de kostprijs van de voorziening of het bedrag van het persoonsgebonden budget op grond van artikel 2.1.4, derde lid, van de Wmo 2015.

 

Artikel 5. Toetsing motivatie eis, bekwaamheid en kwaliteit

Deze eisen zijn genoemd in de Wmo 2015 (zie artikel 2.3.6). We hebben de motivatie eis en de kwaliteitseis iets verder geconcretiseerd ten opzichte van de wetstekst.

 

Sub a Motivatie-eis:

Bij de motivatie van het standpunt van de cliënt dat hij de maatwerkvoorziening als pgb geleverd wenst te krijgen kan het gaan om de aard van de hulpvraag, waarbij godsdienstige, levensbeschouwelijke of culturele overwegingen een rol kunnen spelen, omdat zij met het budget een aanbieder kunnen contracteren passend bij de eigen levensovertuiging.

 

Wanneer een cliënt van oordeel is dat hij de onderbouwing in redelijkheid heeft beargumenteerd, is deze voorwaarde geen grond voor de gemeente om een pgb te weigeren, mits ook wordt voldaan aan de tweede en derde voorwaarde: bekwaamheid en kwaliteit. Dit geldt ook wanneer de gemeente in haar ogen een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod in natura heeft gedaan aan de cliënt.

 

Sub b Bekwaamheid

Bij het toetsen van de bekwaamheid van de cliënt om zijn eigen belangen te kunnen behartigen, verwacht de gemeente van een cliënt dat deze zelfstandig een redelijke waardering kan maken van zijn belangen ten aanzien van de ondersteuningsvraag. Daarbij kan de cliënt gevraagd worden:

 • duidelijk te maken welke problemen hij heeft,
 • hoe deze problemen zijn ontstaan en
 • bij welke ondersteuning de aanvrager gebaat zou zijn.

De budgethouder kan voor zichzelf gebruik maken van de pgb-zelftest van Per Saldo. Dit kan hij gebruiken als toetsingskader om te zien of het pgb voor hem een geschikt instrument is.

 

Bij het toetsen van de bekwaamheid om de pgb taken op een verantwoorde wijze uit te voeren kan de cliënt gevraagd worden hoe gedacht wordt over:

 • het kiezen van een zorgverlener die in de ondersteuningsvraag voldoet,
 • het aangaan van een contract,
 • het in de praktijk aansturen van de hulpverlener en
 • het bijhouden van een juiste administratie.

 

Door de invoering van het trekkingsrecht, waarbij het belangrijkste deel van het budgetbeheer wordt overgenomen door de SVB, gaat het bij het toetsen van de bekwaamheid niet om de vaardigheden van de cliënt om een budget te beheren, maar wel om de bekwaamheid van het voeren van een gedegen administratie.

 

Het is wettelijk bepaald dat een pgb-houder die voor 4 dagen of meer per week ondersteuning inkoopt een werkgever is, met de werkgeversplichten die hierbij horen. De cliënt dient hierbij te denken aan onder meer het overeenkomen van een redelijk uurloon, het doorbetalen van loon bij ziekte en het hanteren van een redelijke opzegtermijn.

 

Sub c Kwaliteitseis

Om in aanmerking te komen voor een pgb dient de kwaliteit van de maatwerkvoorziening naar het oordeel van het college gewaarborgd te zijn. Het college kan op basis van deze bepaling vooraf toetsen of de veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid voldoende is gegarandeerd.

 

Voor de ondersteuning die ingekocht wordt met het pgb gelden waar mogelijk dezelfde kwaliteitseisen als voor voorzieningen in natura. Niet alle kwaliteitseisen die gelden voor de ingekochte ondersteuning in natura kunnen één op één worden toegepast op het pgb. Bij het beoordelen van de kwaliteit weegt de gemeente daarom mee of de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het pgb wordt verstrekt.

 

In het geval van een pgb heeft de cliënt zelf de regie over de ondersteuning die hij contracteert. Daarmee krijgt hij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde ondersteuning en kan hij deze zo nodig bijsturen.

 

De gemeente kan periodiek in gesprek gaan met de cliënt over de behaalde resultaten met het pgb of (steekproefsgewijs) toezicht houden op de daaraan verbonden voorwaarden, waaronder de vraag of de ingekochte ondersteuning aan de kwaliteitseisen voldoet.

 

Artikel 6. Persoonlijk plan bij pgb aanvraag

In dit artikel geven we aan dat bij de aanvraag voor een pgb wordt gevraagd om een persoonlijk plan op te stellen en geven we aan uit welke onderdelen zo’n plan minimaal moet bestaan.

  

Hoofdstuk 2. Melden van calamiteiten en geweld

 

De artikelen 7 tot en met 10 in het besluit regelen de verplichtingen van aanbieders die Wmo-voorzieningen leveren m.b.t. het melden van calamiteiten en de vervolgstappen die door de aanbieders genomen moeten worden naar aanleiding van een melding. De verdere werkwijze van de toezichthoudend ambtenaar zal worden vastgelegd in een nog op een later moment door de colleges vast te stellen sociaal calamiteitenprotocol.

 

Hetgeen is opgenomen onder hoofdstuk 3 en 4 behoeft geen nadere toelichting.

   

Zaaknummer: 11-13997/4163