Officiele publicatie

Besluit van het dagelijks bestuur van Regio Rivierenland houdende de vaststelling van een subsidieplafond en sluitingsdata onder de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF (Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2017)

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

Overwegende dat

ter uitvoering van het Regionaal Ambitiedocument is de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Regio Rivierenland 2017 vastgesteld op grond waarvan subsidies kunnen worden verleend.

Gelet op

artikel 4:25 Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds RIF Regio Rivierenland 2017;

Besluit

vast te stellen:

het Besluit Subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2017

Artikel 1 Subsidieplafond

a.

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2017 bedraagt € 714.978.

b.

Per tijdvak is maximaal € 357.489 beschikbaar.

c.

Indien het plafond over het eerste tijdvak niet wordt bereikt, wordt het restant overgeheveld naar en toegevoegd aan het tweede tijdvak.

Artikel 2 Tijdvakken en sluitingsdata

a.

In 2017 zijn twee tijdvakken voor het indienen van subsidieaanvragen.

b.

Het eerste tijdvak loopt vanaf 1 april 2017 tot en met 21 mei 2017. De sluitingsdatum voor het eerste tijdvak is 21 mei 2017.

c.

Het tweede tijdvak loopt vanaf 15 september 2017 tot en met 31 oktober 2017. De sluitingsdatum voor het tweede tijdvak is 31 oktober 2017.

Artikel 3: Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond en sluitingsdata RIF 2017.

Aldus vastgesteld op 12 april 2017.

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland

de secretaris,
drs. L.H. Derksen
de voorzitter
ir. J. Beenakker