Officiele publicatie

Besluit vaststelling hogere grenswaarde, Wet geluidhinder, realisatie twee woningen, Steenweg 70, Waardenburg

Voor de bouw van twee woningen aan de Steenweg 70 te Waardenburg is een akoestisch onderzoek naar het verkeerslawaai uitgevoerd. Het college stelt voor deze woningen een hogere grenswaarde Wet geluidhinder vast, namelijk 53 dB.

Voor de voorbereiding van het besluit tot het vaststellen van de hogere waarde is de procedure zoals bedoeld in artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 110 c van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing.

Toelichting:

In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen niet hoger zijn dan 48 dB voor wegverkeerslawaai, de zogenaamde voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en voorwaarden, een hogere waarde toestaan dan de voorkeursgrenswaarde.

Om te bepalen welke geluidsbelastingen bij het bouwplan aanwezig zijn en welke maatregelen er mogelijk zijn, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Inzien

Vanaf 27 januari 2017 tot en met 9 maart 2017 ligt het besluit met de daarbij behorende stukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Neerijnen, Van Pallandtweg 11.

Tijdens deze periode van zes weken kan een belanghebbende een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroep kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende die al een zienswijze over het ontwerp van het vaststellingsbesluit naar voren heeft gebracht. Op deze regel bestaat in het kader van dit besluit één uitzondering: 1. Betrokkene kan redelijkerwijs niet worden verweten geen zienswijze over het ontwerp van de vaststelling naar voren te hebben gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de behandelend ambtenaar de heer Van de Wetering. Zijn telefoonnummer is 14 0418. Of per mail naar gemeente@neerijnen.nl.