Officiele publicatie

Bestemmingsplan ‘Verplaatsing griendbedrijf te Hellouw’ gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 december 2010 besloten heeft om het bestemmingsplan ‘Verplaatsing Griendbedrijf te Hellouw’ gewijzigd vast te stellen.

Gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is het raadsbesluit toegezonden aan het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland alsmede de VROM-Inspectie. Deze instanties hebben geen gebruik gemaakt van de interventiebevoegdheid (aanwijzing), ertoe strekkende dat een onderdeel van het bestemmingsplan geen onderdeel blijft uitmaken van het plan zoals dat is vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan is bedoeld om verplaatsing van het bedrijf naar het buitengebied van de gemeente mogelijk te maken. Op de huidige locatie worden daarbij twee woningen toegevoegd. Het plangebied bestaat uit de huidige (nu gevestigd op het adres Korfgraaf 44, kadastraal bekend staat als Haaften sectie H 868 en 780) en toekomstige locatie (aan de Paalgraaf op het perceel dat kadastraal bekend staat als Haaften sectie H 88 en 870) van de griendhandel te Hellouw.

Gewijzigde vaststelling

In het bestemmingsplan zijn bij de vaststelling enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpplan. Het betreft wijzigingen naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen en wijzigingen die ambtshalve zijn voorgesteld:

N.a.v. zienswijzen:

 • a.
  Binnen de regels is explicieter opgenomen dat huisvesting enkel inpandig voor op het bedrijf werkzame arbeiders mag plaatsvinden;
 • b.
  Binnen de regels is opgenomen dat maximaal 20 seizoenarbeiders mogen worden gehuisvest.
 • c.
  In het bestemmingsplan is opgenomen dat ondergeschikt aan de agrarische bedrijfsvoering niet-agrarische activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan;
 • d.
  In het bestemmingsplan is een maximale opslaghoogte van 4 meter voor het griendhout opgenomen;
 • e.
  In de regels is onder agrarische bedrijfsdoeleinden opgenomen dat activiteiten die vallen onder het besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (BEVI) zijn uitgesloten.

Ambtshalve wijzigingen:

 • a.
  In de toelichting zijn de opmerkingen van de brandweer ten aanzien van Externe Veiligheid verwerkt;
 • b.
  Enkele opmerkingen van het waterschap zijn in de toelichting, de regels en de verbeelding verwerkt;
 • c.
  De regels van het bestemmingsplan zijn conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangepast.

Het bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan ‘Verplaatsing griendbedrijf te Hellouw’, het raadsbesluit met bijhorende stukken, liggen vanaf 21 januari 2011 tot en met 3 maart 2011 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage in de gemeentewinkel van Neerijnen. Het digitale bestemmingsplan is te vinden op de gemeentelijke website (www.neerijnen.nl) door onder ‘digitaal loket’ op ‘ruimtelijke plannen’ en vervolgens ‘digitale plannen’ te klikken. Daarnaast is het bestemmingspan ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPhelgriendhandel-1003

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
 • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

20 januari 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.