Officiele publicatie

Bestemmingsplan Achterstraat 2 te Neerijnen

Bekendmaking goedkeuring besluit ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Het college van burgemeesters en wethouders van Neerijnen maakt bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 18 september 2009 goedkeuring hebben verleend aan de wijziging van het bestemmingsplan ‘Beschermd dorpsgezicht Neerijnen’ dat voorziet in de bouw van 2 woningen op het perceel Achterstraat 2 te Neerijnen.

Vanaf donderdag 29 oktober 2009 ligt het goedkeuringsbesluit gedurende zes weken, tot en met 9 december 2009, ter inzage op het gemeentehuis te Neerijnen bij het team Bouwen en Wonen.

Tegen het goedkeuringsbesluit kan een ieder beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het goedkeuringsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak is ingediend. Aan de indiening van zowel een beroepsschrift als ook een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.