Officiele publicatie

Bestemmingsplan buitengebied Neerijnen

De burgemeester en wethouders van Neerijnen maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor het buitengebied van de gemeente Neerijnen.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Het plangebied van het bestemmingsplan wordt gevormd door het gehele buitengebied van de gemeente Neerijnen. Het bestemmingsplan wordt opgesteld in het kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen.

De bedoeling van deze kennisgeving is u te attenderen op mogelijke ontwikkelingen in uw directe omgeving. Op dit moment liggen er nog geen stukken ter inzage en kunnen er geen zienswijzen worden ingediend.

Om te komen tot een nieuw bestemmingsplan buitengebied wordt als eerste gestart met het inventariseren van alle huidige activiteiten en aanwezige bebouwing in het buitengebied. De situaties zoals die in het veld wordt aangetroffen, wordt vervolgens vergeleken met de bestemmingen in het huidige bestemmingsplan (retrospectieve toets). De hieruit resulterende inventarisatiekaarten worden voorafgaand aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor controle ter inzage worden gelegd.

Daarnaast worden op basis van huidig ruimtelijk beleid en de keuzes binnen de structuurvisie Neerijnen nieuwe beleidsuitgangspunten vastgelegd in een ruimtelijk beleidskader. Dit ruimtelijke beleidskader bepaalt de mate waarin en de voorwaarden waaronder ruimte kan worden geboden aan verschillende activiteiten in het buitengebied.

Op basis van de inventarisatie en een vastgesteld ruimtelijk beleidskader wordt een (voor)ontwerp bestemmingsplan buitengebied opgesteld.

Het te vervaardigen (voor)ontwerp bestemmingsplan buitengebied zal te zijner tijd ter inzage worden gelegd. Bij het ter inzage leggen is het mogelijk om een inspraakreactie naar voren te brengen. De kennisgeving van de ter inzage legging van het (voor)ontwerp bestemmingsplannen zal worden gepubliceerd in het Kontakt, de gemeentelijke website en (bij het ontwerpplan) in de Staatscourant.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling en Toezicht van de gemeente Neerijnen.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen.