Officiele publicatie

Bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen gewijzigd vastgesteld, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Buitengebied Neerijnen” in de raadsvergadering van 6 februari 2014 gewijzigd is vastgesteld.

De aanleiding van het nieuwe bestemmingsplan zijn de noodzakelijke actualisatie vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de actuele gemeentelijke visie voor het buitengebied. Daarnaast vervangt het nieuwe bestemmingsplan een grote hoeveelheid aan afwijkingen, wijzigingen en herzieningen en diverse bestemmingsplannen die gedateerd zijn en van systematiek verschillen.

Het plangebied omvat het buitengebied van de gemeente Neerijnen. De dorpskernen en bedrijventerreinen vallen buiten het bestemmingsplan. Het plangebied wordt verder begrensd door de gemeentegrenzen met de zes buurgemeenten (Geldermalsen, Lingewaal, Zaltbommel, Maasdriel, West Maas en Waal en Tiel)

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen zijn in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen een aantal aanpassingen doorgevoerd. Voor een overzicht van de doorgevoerde aanpassingen wordt verwezen naar het raadsbesluit met bijhorende bijlagen (Nota van zienswijzen, Lijst van ambtshalve wijzigingen, aanvullende informatienota's en het aangenomen amendement)

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied met bijhorende bijlagen ligt vanaf 18 april 2014 tot en met 29 mei 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer J. Janssen van het team Dienstverlening en Beleid.

Voor de officiële bekendmaking wordt verwezen naar de website van de gemeente Neerijnen.

Neerijnen,

17 april 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen