Officiele publicatie

Bestemmingsplan Enggraaf 22 te Haaften vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Enggraaf 22 te Haaften’ in de raadsvergadering van 20 januari 2011 is vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de oprichting van een nieuwe dierenartsenpraktijk op het perceel Enggraaf 22 te Haaften mogelijk.

Het plangebied van de dierenartsenpraktijk op het perceel Enggraaf 22 te Haaften is gelegen ten noorden van de dorpskern Haaften (kadastraal bekend als Haaften, sectie L nummer 598 en 599).

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijhorende bijlagen ligt vanaf 8 april 2011 tot en met 19 mei 2011 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij de gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPbgenggraaf22-1002 en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende de ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan ingesteld worden door:

  • degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

7 april 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.