Officiele publicatie

Bestemmingsplan Heesseltsche Uiterwaarden, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Heesseltsche Uiterwaarden” in de raadsvergadering van 28 november 2013 gewijzigd is vastgesteld.

De Heesseltsche Uiterwaarden liggen aan de oever van de Waal tussen rivierkilometer 925 en 930,5 in de gemeente Neerijnen. Het project herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden moet leiden tot een herinrichting van de uiterwaarden. De herinrichting is nodig om de omgeving op lange termijn te beschermen tegen overstromingen en voor het ontwikkelen van nieuwe natuur in de uiterwaarden.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld om een kwaliteitsimpuls te geven aan de natuurwaarden in dit gebied en dit te combineren met rivierverruiming zodat de hoogwaterveiligheid wordt verbeterd.

Gewijzigde vaststelling

De volgende zaken zijn in het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp:

  • In het bestemmingsplan wordt een regeling opgenomen voor het beoordelen en afwijken ten behoeve van kleinschalige recreatieve voorzieningen binnen het plangebied;
  • Op het adres Steenfabriek 3 wordt een regeling opgenomen voor die hier aanwezige tweede woning;
  • Op het adres Steenfabriek 1 wordt het maximum bebouwbaar oppervlak binnen de regeling verruimd naar 257 m2;
  • In de toelichting wordt de tekst over de noodzakelijke aanpassing van de zomerkade aangepast.

Voor een volledig beeld van de aanpassingen wordt verwezen naar de nota van zienswijzen en het raadsbesluit.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijhorende bijlagen ligt vanaf 21 februari 2014 tot en met 4 april 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

20 februari 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen