Officiele publicatie

Bestemmingsplan Kerkewaard te Haaften gewijzigd vastgesteld, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Kerkewaard” in de raadsvergadering van 25 september 2014 gewijzigd is vastgesteld.

Het bestemmingsplan is opgesteld ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen, die gedateerd zijn en van systematiek verschillen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkewaard’ heeft betrekking op het bedrijventerrein ten oosten van de kern Haaften.

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Kerkewaard zijn in het vastgestelde bestemmingsplan Kerkewaard een aantal aanpassingen doorgevoerd. Over betreffende aanpassingen is hieraan voorafgaand met overheden het overleg gevoerd. Voor een overzicht van de doorgevoerde aanpassingen wordt verwezen naar het raadsbesluit met bijhorende bijlagen (Nota van zienswijzen, Lijst van ambtshalve wijzigingen)

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Kerkewaard met bijhorende bijlagen ligt vanaf 19 december 2014 tot en met 29 januari 2015 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer J. Janssen van het team Dienstverlening en Beleid.

Voor de officiële bekendmaking wordt verwezen naar de website van de gemeente Neerijnen.

Neerijnen,

19 december 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen