Officiele publicatie

Bestemmingsplan Korfgraaf 28c Hellouw vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Korfgraaf 28c Hellouw’ in de raadsvergadering van 14 april 2011 is vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een woning aan de Korfgraaf 28c in Hellouw mogelijk te maken.

Het plangebied ligt aan de Korfgraaf aan de oostzijde van de kern Hellouw (kadastraal bekend als gemeente Neerijnen, sectie H, nr. 982). De Korfgraaf vormt de noordelijke begrenzing van het plangebied. In de zuidelijke richting wordt het plangebied begrensd door (achtererven) van woningen.

Aan de oostzijde en westzijde wordt het plangebied begrensd door naastliggende woningen op de percelen Korfgraaf 28b en 30.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijhorende bijlagen ligt vanaf 29 april 2011 tot en met 9 juni 2011 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij de gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPhelkorfgraaf28c-1103 en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende de ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan ingesteld worden door:

  • degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

28 april 2011
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.