Officiele publicatie

Bestemmingsplan Waalbandijk 143 te Hellouw vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Waalbandijk 143 te Hellouw’ in de raadsvergadering van 9 december 2010 is vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de herbouw van een recreatiewoning tot burgerwoning aan de Waalbandijk 143 te Hellouw mogelijk.

Het plangebied van de burgerwoning aan de Waalbandijk 143 te Hellouw is gelegen aan de oostzijde van de dorpskern Hellouw (kadastraal bekend als Haaften, sectie H 604) De Waalbandijk vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In westelijke en noordelijk richting wordt het plangebied voor het grootste deel begrensd door achtererven van omliggende woningen. Ten oosten van het plangebied ligt de griendhandel Van Aalsburg.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijhorende bijlagen ligt vanaf 23 december 2010 tot en met 3 februari 2011 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor eenieder ter inzage bij de gemeentewinkel. Daarnaast is het plan te raadplegen op het webadres:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0304.BPhelwaalbdijk143-1003 en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Gedurende de ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld bij Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan ingesteld worden door:

  • degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

22 december 2010
Burgemeester en wethouders van Neerijnen.