Officiele publicatie

Bestemmingsplan Waardenburg, Steenweg 57 (gemeente Neerijnen) gewijzigd vastgesteld, Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Waardenburg, Steenweg 57” in de raadsvergadering van 6 februari 2014 gewijzigd is vastgesteld.

Het bestemmingsplan is bedoeld om de bouw mogelijk te maken van een nieuw pand voor een supermarkt met een 11-tal appartementen op de eerste verdieping op het perceel Steenweg 57 te Waardenburg.

Het plangebied ligt ten noorden van de Steenweg in Waardenburg. Aan de overige zijden grenst het plangebied aan agrarisch gebied en belendende woon- en bedrijfspercelen.

Gewijzigde vaststelling

De volgende zaken zijn in het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp:

  • Paragraaf 4.11 van de toelichting is geactualiseerd en aangevuld met het meest actuele ontwerp voor de herinrichting van de kruising van het plangebied met de Steenweg, als uitwerking van het verkeersonderzoek.
  • De resultaten van de zienswijzenfase zijn vermeld in hoofdstuk 8.
  • Het akoestisch onderzoek industrielawaai en akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, zoals opgenomen in de bijlage van het bestemmingsplan, zijn tekstueel aangepast. De conclusie is hierdoor niet gewijzigd.

Voor een volledig beeld wordt verwezen naar de nota van zienswijzen en het raadsbesluit.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijhorende bijlagen ligt vanaf 28 februari 2014 tot en met 10 april 2014 gedurende de gebruikelijke openingstijden voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis. Daarnaast is het plan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.neerijnen.nl.

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

Neerijnen,

27 februari 2014
Burgemeester en wethouders van Neerijnen